Feiten en context

De gevreesde doorstijgende energieprijzen bezorgen zeer veel gezinnen enorme financiële kopzorgen. Steeds meer mensen dreigen snel in betaalproblemen te komen.

 

De BTW-verlaging op de energiefactuur bracht geen soelaas voor het explosief doorstijgen van de energiefactuur de afgelopen maanden, en zal ook nu geen fundamentele oplossing bieden. En ondanks de verlenging van het uitgebreid sociaal tarief, zal het aantal gezinnen met betalingsachterstand exponentieel toenemen op korte termijn. Meer nog: de situatie is zo kritiek voor vele huishoudens, dat een structurele verankering van een nog verder uitgebreid sociaal tarief, de enige mogelijkheid lijkt om ervoor te zorgen dat vele gezinnen deze crisis doorkomen. Het is bovendien steeds duidelijker dat meer aandacht besteed moet worden aan een grote groep mensen die hun recht op sociaal tarief nog niet geopend hebben.

 

De meest kwetsbare inwoners meestal kunnen rekenen op het sociaal tarief inzake energie maar dit doet geen afbreuk aan het feit dat ook deze inwoners wel degelijk geconfronteerd worden met kosten die zwaar kunnen doorwegen.

 

Gelet op de verontrustende lange termijn vooruitzichten van de marktprijzen, moet er daarbovenop snel samenwerking tussen en extra inspanningen van de verschillende overheden komen, om een sociaal drama in de komende maanden te vermijden.

 

Voor de in dit reglement bepaalde doelgroepen zijn alle (directe of indirecte via DifTar) financiële tussenkomsten dus broodnodig in deze moeilijke tijden en wordt er dus een substantieel extra (sociaal) budget ter beschikking gesteld voor een crisisperiode, die hopelijk na 3 jaren kan worden afgebouwd.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

         Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976.

 

Adviezen

Het voorliggend project werd diverse malen besproken met de schepenen en de burgemeester in aanwezigheid van de voltallige sociale dienst.

 

Het reglement wordt voor advies voorgelegd aan het BCSD op 19 januari 2023.

 

Argumentatie

Europa heeft een prijzenplafond ingesteld. De federale overheid heeft maatregelen genomen evenals de Vlaamse overheid. De lokale overheid mag niet achterblijven en moet de inwoners in deze moeilijke tijd ondersteunen. Hoewel de energiekosten ook voor de steden en gemeenten fors toenemen, proberen veel lokale besturen hun inwoners en verenigingen te helpen met hun energiefactuur.

 

De helft van de 140 gemeenten die deelnamen aan de bevraging van Radio2 geeft financiële steun aan inwoners met een laag inkomen die uit de boot vallen voor het sociaal tarief.

Maar door steeds hogere kosten en inflatie hebben ook gezinnen met een beperkt inkomen (bovengrens sociaal tarief) het steeds moeilijker om rond te komen.

 

Tielt-Winge wil haar steentje bijdragen en de inwoners een financiële steun verlenen en administratieve hulp bieden. De sociale dienst van het OCMW heeft een reglement opgemaakt dat als bijlage is toegevoegd.

 

Het vast bureau wijst erop dat er wel degelijk een 'zwarte lijst' bestaat bij EcoWerf met een systematische problematiek van DifTar-wanbetalers uit Tielt-Winge, waardoor specifieke bijsturing voor deze doelgroep via deze steunverlening aan de orde is via doelgroep B.

 

Het vast bureau wenste bijkomend te verduidelijken dat er slechts één (steunverlenings)weg kan bewandeld worden (met storting op de persoonlijke rekening voor doelgroep A en storting op de DifTar-rekening voor doelgroep B); bovendien betreft het een steunverlening die slechts eenmalig in het jaar kan bekomen worden. Mits integratie van deze verfijningen ging het vast bureau principieel akkoord met dit project in zitting van 27 december 2022.

 

Financiële gevolgen

Budgetjaar

Budgetsleutel

Geraamde uitgaven

2023-2024-2025

090000/64810040

per budgetjaar € 40.000

 

Bijlagen

         Reglement recurrente steunverlening

         Aanvraagformulieren doelgroep A en doelgroep B

         Gedachtenwisseling BCSD oktober 2022

 

Besluit:

15 stemmen voor: Rudi Beeken, Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme, Manuela Vervoort, Tom Werner, Marthe Caeyers, Frederik Vranken, Jo Smekens, Marleen De Vry, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts en Agnes Van de Gaer.
4 onthoudingen: Fons Lemmens, Yvette Duerinckx, Filip Broos en Rudi Meeus.
Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit tot goedkeuring van voorliggend reglement recurrente sociale steunverlening jaren 2023,2024 en 2025, luidende als volgt:

 

Reglement recurrente sociale steunverlening jaren 2023, 2024 en 2025 (versie 19.01.2023)

 

Het lokaal bestuur Tielt-Winge heeft een bedrag van 40 000 euro uitgetrokken voor het geven van een financiële tussenkomst aan bepaalde doelgroepen, bij wijze van generieke sociale steunverlening. Dit budget is momenteel voorzien voor de jaren 2023, 2024 en 2025 en zal besteed worden voor een recurrente financiële tussenkomst om bepaalde, afgebakende doelgroepen op financieel vlak een extra duw in de rug te geven, mede in het verlengde van het gegeven dat verschillende inwoners het dezer dagen op financieel vlak niet onder de markt hebben om diverse redenen.

 

Op vraag van het beleid heeft de sociale dienst een reglement voor jaarlijks wederkerende steunverlening opgemaakt, dat op een tweeledige leest is geschoeid.

 

Dit houdt met name verband met de inschatting vanuit het bestuur dat er twee doelgroepen bijzondere aandacht verdienen.

 

Aan elk van de hieronder aangegeven doelgroepen wenst het beleid, een financiële steunverlening aan te reiken. Deze gedifferentieerde benadering vertaalt zich in het onderscheiden van enerzijds een doelgroep A en anderzijds een doelgroep B, waarbij voor elk een bedrag wordt gereserveerd van 20.000 EUR per jaar.

 

Deel 1: budget voor doelgroep A

 

Aanvraagformulier sociale steunverlening doelgroep A (bijlage)

 

Het ’budget sociale steunverlening doelgroep A’ is een recurrente toelage die uitgekeerd wordt aan inwoners die behoren tot kwetsbare doelgroepen maar toch geen recht hebben op sociaal tarief of verwarmingstoelage voor stookolie.

 

Voor de toepassing van het reglement sociale steunverlening voor doelgroep A is een bedrag van 20.000 euro voorzien.

 

Uitgaven in het kader van energiefacturen komen in aanmerking.

 

Hoeveel bedraagt de sociale steun voor doelgroep A? Een gezin met kinderen ten laste ontvangt 75 euro, een samenwonende zonder inwonende kinderen 65 euro en een alleenstaande persoon 50 euro.

 

Wie komt in aanmerking?

Kwetsbare doelgroepen komen in aanmerking voor de sociale steun voor doelgroep A:

 

Personen wiens maandelijks netto gezinsinkomen bedraagt:

         maximaal 3.500 euro als gezin met kinderen ten laste

         maximaal 3.000 euro als samenwonenden zonder inwonende kinderen,

         maximaal 1.920 euro als alleenstaande.

 

Je kan geen gebruik maken van deze sociale steun als:

         je recht hebt op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit

         je al een verwarmingstoelage hebt genoten die werd uitbetaald door het OCMW. Hoe aanvragen?

 

Je kan een aanvraag doen tot 30 april 2023 aangevuld met aanslagbiljet (of kopie) 2022 inkomsten 2021.

Je kan een aanvraag doen tot 30 april 2024 aangevuld met aanslagbiljet (of kopie) 2023 inkomsten 2022.

Je kan een aanvraag doen tot 30 april 2025 aangevuld met aanslagbiljet (of kopie) 2024 inkomsten 2023.

 

via het online aanvraagformulier (e-loket/website) of via een papieren aanvraagformulier dat in het gemeentelijk Informatieblad van maart staat.

 

Deel 2: budget voor doelgroep B

 

Aanvraagformulier sociale steunverlening doelgroep B (bijlage)

 

Door steeds hogere kosten en inflatie hebben gezinnen met een beperkt inkomen het steeds moeilijker om rond te komen. Het feit dat de meest kwetsbare inwoners meestal kunnen rekenen op het sociaal tarief inzake energie, doet geen afbreuk aan het feit dat ook deze inwoners wel degelijk geconfronteerd worden met kosten die zwaar kunnen doorwegen, hetgeen het op haar beurt eveneens wenselijk maakt om ook hen sociale tegemoetkoming toe te bedelen vanuit de gemeente in het kader van onderhavig reglement. Als gemeente willen we deze gezinnen helpen met een tegemoetkoming in hun afvalkosten. Inwoners die voldoen aan de voorwaarden zullen de tegemoetkoming rechtstreeks op hun Diftarrekening gestort krijgen. De hoogte van de bijdrage hangt af van de gezinssituatie.

 

Voor de toepassing van het reglement sociale steunverlening voor doelgroep B is een bedrag van 20.000 euro voorzien.

 

Hoeveel bedraagt het de sociale steun voor doelgroep B?

 

Een gezin met kinderen ten laste ontvangt 40 euro, een samenwonende zonder inwonende kinderen 30 euro en een alleenstaande persoon 25 euro.

 

Wie komt in aanmerking?

 

Kwetsbare doelgroepen komen in aanmerking voor de sociale steun voor doelgroep B (voor zover ze over een restafvalbak beschikken of er niet van zijn vrijgesteld):

 

         Personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks inkomen dat lager dan of gelijk is aan 24.638,79 euro (verhoogd met 4.561,31 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor de kinderen, dat lager is dan 3.410 euro.

 

         Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van ziekte- en invaliditeitsverzekering én een jaarlijks inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 24.638,79 euro (verhoogd met 4.561,31 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor de kinderen, dat lager is dan 3.410 euro.

 

         Personen met schuldenlast:

         Collectieve schuldenregeling

         Schuldbemiddeling bij de sociale dienst

 

 

Hoe aanvragen ?

 

Je kan een aanvraag doen tot 30 april 2023 aangevuld met aanslagbiljet (of kopie) 2022 inkomsten 2021.

Je kan een aanvraag doen tot 30 april 2024 aangevuld met aanslagbiljet (of kopie) 2023 inkomsten 2022.

Je kan een aanvraag doen tot 30 april 2025 aangevuld met aanslagbiljet (of kopie) 2024 inkomsten 2023.

 

via het online aanvraagformulier (e-loket/website) of via een papieren aanvraagformulier dat in het gemeentelijk Informatieblad van maart staat.

 

Schriftelijke aanvragen kunnen in de brievenbus van het gemeentehuis worden gedeponeerd. De aanvraag moet vergezeld zijn van het gevraagde aanslagbiljet (of kopie).

 

De aanvrager geeft toestemming aan het lokaal bestuur van Tielt-Winge om belangrijke informatie te controleren bij andere departementen van de sociale zekerheid zoals bijvoorbeeld pensioen, bij banken, de belastingdienst, het kadaster, de kruispuntbank van de sociale zekerheid...

 

De sociale steunverlening voor doelgroep A zal rechtstreeks op de persoonlijke rekening gestort worden.

 

De sociale steunverlening voor doelgroep B zal rechtstreeks op de Diftarrekening gestort worden.

 

Het lokaal bestuur van Tielt-Winge vraagt aan de aanvrager om zijn/haar rekeningnummer te vermelden op het aanvraagformulier met het oog op het kunnen uitbetalen van de sociale steunverlening.

 

Het is niet mogelijk om de twee vormen van steunverlening te combineren.

 

Er kan slechts 1 aanvraag per adres en per jaar worden gedaan en er wordt rekening gehouden met de inkomsten van alle gedomicilieerde personen.

 

De aanvragen worden chronologisch verwerkt tot uitputting van het voorziene budget.

 

Wanneer je geen recht hebt op een sociale steunverlening zal je hiervan op de hoogte gebracht worden.

 

Artikel 2

Het vast bureau verleende een principieel akkoord in zitting van 27 december 2022 en het reglement werd voor adviesverlening aan het BCSD voorgelegd op 19 januari 2023, dat dus bij deze wordt bekrachtigd.

 

Artikel 3

Het budget hiervoor ten bedrage van 40.000 euro per kalenderjaar wordt voorzien in de meerjarenplanning voor de jaren 2023, 2024 en 2025.

 

Artikel 4

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing.

 

Artikel 5

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het Decreet over het lokaal bestuur.

 

Artikel 6

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 februari 2023.

 

Artikel 7

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals dit geregeld wordt door de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur.