Feiten en context

Voor het toekennen van een medische correctie in de vorm van een creditering van de DifTar-rekening is een toelagereglement nodig.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

         Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

         Gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2019 toelagereglement omtrent huisvuilzakken n.a.v. sociale correctie voor 2020 t.e.m. 2025;

         Gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2019 omtrent het contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep als inzameling op het recyclagepark;

         Gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2020 houdende principiële goedkeuring invoering DifTar in Tielt-Winge.

 

Adviezen

Geen adviezen.

 

Argumentatie

Om een medische correctie te bekomen is er een medisch attest nodig.

 

De voorbije jaren was er een gelijkaardig reglement in de vorm van een gratis rol huisvuilzakken. Door overstap naar het DifTar-systeem vanaf 2022 is er een praktische bijsturing van het systeem medische correctie vereist in uitvoering van artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2020.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Bijlagen

Geen bijlagen.

 

Besluit:

16 stemmen voor: Rudi Beeken, Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme, Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Tom Werner, Marthe Caeyers, Frederik Vranken, Jo Smekens, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts, Annelore Wuyts en Agnes Van de Gaer.
3 onthoudingen: Marleen De Vry, Fons Lemmens en Yvette Duerinckx.
Artikel 1

Het toelagereglement omtrent huisvuilzakken n.a.v. sociale correctie voor 2020 t.e.m. 2025 wordt opgeheven met ingang van het nieuwe toelagereglement.

 

Artikel 2

Voor de aanslagjaren 2022 t.e.m. 2025 wordt aan de aanvrager een correctie toegestaan om medische redenen op basis van een attest afgeleverd door een medische instelling. Dit attest vermeldt expliciet dat de ziekte een abnormale hoeveelheid restafval met zich meebrengt.

 

Artikel 3

De medische correctie waarvan sprake in artikel 1, bedraagt op jaarbasis 22,50 euro.

 

Artikel 4

Het attest moet afgeleverd worden door een medische instelling (bv. ziekenhuis, dokter) en worden ingediend bij het gemeentebestuur van Tielt-Winge met expliciete vermelding van naam en adres van de aanvrager.

 

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het attest en geeft per individueel geval toestemming tot het toepassen van de correctie. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht en zijn/haar DifTar-rekening wordt gecrediteerd.

 

Het betreft een eenmalige toelage per jaar voor 2022 tot en met 2025.

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit reglement.

 

Artikel 6

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het Decreet over het lokaal bestuur en treedt in werking de vijfde dag na bekendmaking conform artikel 288 van hetzelfde Decreet.

 

Artikel 7

De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2019 toelagereglement omtrent huisvuilzakken n.a.v. sociale correctie voor 2020 t.e.m. 2025 wordt door deze beslissing opgeheven.

 

Artikel 8

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan EcoWerf.

 

Artikel 9

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals dit geregeld wordt in het Decreet over het lokaal bestuur.