Feiten en context

De financiële toestand van de gemeente verantwoordt de instelling en heffing van deze retributie.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd in het bijzonder artikel 40 §3 en artikel 41, 14°.

         Omzendbrief KB ABB-2019/2 ‘Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit’ van 15 februari 2019.

         Gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2019 over deze retributie.

         Gemeenteraadsbesluit van 11 oktober 2007 waarbij dit systeem ingevoerd werd.

         Politiereglement van 16 mei 2019 ‘politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen’.

         Besluit College van burgemeester en schepenen van 1 augustus 2023 - Prijs composteerbare zakjes

 

Adviezen

Geen adviezen.

 

Argumentatie

Door middel van de composteerbare zakken kan er thuis gecomposteerd worden. De verkoop ervan is een stimulans om de selectieve inzameling van het huisvuil en het thuiscomposteren aan te moedigen.

GFT-afval kan thuis gecomposteerd worden, waardoor de GFT-fractie tijdens ophalingen wordt verkleind.

 

Voor levering van een in dit reglement bedoelde prestatie of dienst door de gemeente in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van die dienst of prestatie is een redelijke vergoeding in verhouding tot de kostprijs van de geleverde prestatie of dienst onder de vorm van een retributie aangewezen.

 

Een soortgelijk retributiereglement gold voor de voorbije aanslagjaren. Wegens de lage verkoop van keukenafvalbakjes werd de voorraad uitverkocht en niet meer besteld. Voor de composteerbare zakken blijft alles hetzelfde.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen direct-toewijsbare financiële gevolgen. Deze retributie geldt als een billijke vergoeding voor levering van een in het reglement bedoelde prestatie of dienst door de gemeente in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. De geraamde inkomsten uit deze retributie worden opgenomen in het meerjarenplan.

 

Bijlagen

Geen bijlagen.

 

Besluit:

eenparig aangenomen.
Artikel 1

Het hierna volgende retributiereglement op het ter beschikking stellen van composteerbare zakken wordt door de gemeenteraad goedgekeurd voor de periode vanaf oktober 2023 en aanslagjaren 2024 t.e.m. 2025, behoudens tussenkomende wijzigingen goedgekeurd door de gemeenteraad:

 

"Retributieregelement op het ter beschikking stellen van composteerbare zakken voor de periode vanaf 1 oktober 2023 en aanslagjaren 2024 t.e.m. 2025"

 

Artikel 1 – Duurtijd en belastbaar voorwerp of belastbaar feit

Voor een termijn startend op 1 oktober 2023 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de verkoop van composteerbare zakken.

 

Artikel 2 – Tarief

De retributie wordt berekend als volgt:

3 euro voor een rolletje van 50 composteerbare zakjes.

 

De retributie is verschuldigd door diegene die het ter beschikking stellen van composteerbare zakjes aanvraagt.

 

Artikel 3 – Betalingsmodaliteiten

De retributie wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.

 

Artikel 2

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het Decreet over het lokaal bestuur en treedt in werking de vijfde dag na bekendmaking conform artikel 288 van hetzelfde Decreet.

 

Artikel 3

Dit reglement vervangt het "Retributiereglement op het ter beschikking stellen van keukenafvalbakjes en composteerbare zakken voor de periode van 2020 t.e.m. 2025" (van 21 november 2019), dat hierbij wordt opgeheven.

 

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit reglement.

 

Artikel 5

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals dit geregeld wordt in het Decreet over het lokaal bestuur.