Feiten en context

De derde volledige week van augustus tijdens de zomervakantie organiseert het lokaal bestuur een sportweek. Hiervoor dient een retributiereglement voor deelname aan de sportweek goedgekeurd te worden.

 

Juridische gronden

             Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

             Omzendbrief KB/ABB2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

             Gemeenteraadsbeslissing 19 november 2020 (retributie 2021).

 

Adviezen

Geen adviezen.

 

Argumentatie

Voor levering van een in dit reglement bedoelde prestatie of dienst door het lokaal bestuur in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van die dienst of prestatie is een redelijke vergoeding in verhouding tot de kostprijs van de geleverde prestatie of dienst onder de vorm van een retributie aangewezen.

 

Het is aangewezen voor de goede werking van de sportweek, te beschikken over een degelijk retributiereglement. Een soortgelijk retributiereglement werd voor 2021 gehanteerd.

 

In het kader van dit reglement worden de leeftijdscategorieën als volgt opgevat:

                     Rakkers (6- tot en met 8-jarigen)

                     Jongeren (9- tot en met 12-jarigen) (12-jarigen kunnen kiezen voor de volgende leeftijdsgroep)

                     Jeugd (12- tot en met 16-jarigen) (12-jarigen kunnen kiezen voor de vorige leeftijdsgroep)

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Bijlagen

Geen bijlagen.

 

Besluit:

20 stemmen voor: Rudi Beeken, Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme, Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Tom Werner, Marthe Caeyers, Frederik Vranken, Jo Smekens, Fons Lemmens, Yvette Duerinckx, Filip Broos, Rudi Meeus, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts, Annelore Wuyts en Agnes Van de Gaer.
1 stem tegen: Marleen De Vry.
Artikel 1

Het hierna volgende retributiereglement sportweek 2022 wordt door de gemeenteraad goedgekeurd behoudens tussenkomende wijzigingen goedgekeurd door de gemeenteraad:

 

Retributiereglement sportweek 2022 (versie 21/10/2021)

 

1 – Duurtijd en belastbaar voorwerp of belastbaar feit

Voor een termijn startend op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022 wordt een retributie geheven op deelname sportweek.

 

2 – Tarief

De retributie wordt berekend als volgt:

                     Inschrijvingsgeld voor de sportweek  groep Rakkers: 50 euro per kind.

                     Inschrijvingsgeld voor de sportweek groep Jongeren: 60 euro per kind.

                     Inschrijvingsgeld voor de sportweek groep Jeugd: 80 euro per kind.

 

3 – Betalingsmodaliteiten

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt contant, via bancontact, online of per overschrijving betaald.

 

Annulaties en wijzigingen kunnen uitgevoerd worden tot 1 juni 2022. Vanaf 1 juni 2022 kan er enkel gewijzigd of geannuleerd worden mits voorlegging van een doktersattest.

 

Artikel 2

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het Decreet over het lokaal bestuur en treedt in werking de vijfde dag na bekendmaking conform artikel 288 van hetzelfde Decreet.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit reglement.

 

Artikel 4

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals dit geregeld wordt in het Decreet over het lokaal bestuur.