Feiten en context

In de zomervakantie organiseert het lokaal bestuur grabbelpas, swappas en speelpleinwerking. In het kader van deze activiteiten worden T-shirts, sjaaltjes en drank verkocht. Hiervoor dient een retributiereglement goedgekeurd te worden.

 

Juridische gronden

       Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

       Omzendbrief KB/ABB2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

       Gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2020.

 

Adviezen

Geen adviezen.

 

Argumentatie

Voor levering van een in dit reglement bedoelde prestatie of dienst door het lokaal bestuur in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van die dienst of prestatie is een redelijke vergoeding in verhouding tot de kostprijs van de geleverde prestatie of dienst onder de vorm van een retributie aangewezen.

 

Een soortgelijk retributiereglement werd gehanteerd in 2021.

 

Het is aangewezen voor de goede werking van de grabbelpas, swappas en speelpleinwerking, te beschikken over een degelijk retributiereglement waarin het volledige aanbod is opgenomen.

 

Grabbelpas, swappas en speelpleinwerking gaan door de eerste vijf volledige weken van de zomervakantie.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Bijlagen

Geen bijlagen.

 

Besluit:

20 stemmen voor: Rudi Beeken, Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme, Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Tom Werner, Marthe Caeyers, Frederik Vranken, Jo Smekens, Fons Lemmens, Yvette Duerinckx, Filip Broos, Rudi Meeus, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts, Annelore Wuyts en Agnes Van de Gaer.
1 stem tegen: Marleen De Vry.
Artikel 1

Het hierna volgende retributiereglement grabbelpas, swappas en speelplein 2022 wordt door de gemeenteraad goedgekeurd behoudens tussenkomende wijzigingen goedgekeurd door de gemeenteraad:

 

Retributiereglement grabbelpas, swappas, speelplein voor 2022 (versie 21/10/2021)  

 

1 – Duurtijd en belastbaar voorwerp of belastbaar feit

Voor een termijn startend op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022 wordt een retributie geheven op drank, t-shirts en sjaaltjes voor grabbelpas, swappas en speelplein.

 

2 – Tarief

De retributie wordt berekend als volgt:

         T-shirt los model:  8  euro

         T-shirt spannend model: 10 euro

         Sjaaltje:   3 euro

 

Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen een drankje kopen aan de prijs van 1 euro.

 

3 – Betalingsmodaliteiten

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt contant, via bancontact, online of per overschrijving betaald.

 

Artikel 2

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het Decreet over het  lokaal bestuur en treedt in werking de vijfde dag na bekendmaking conform artikel 288 van hetzelfde Decreet.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit reglement.

 

Artikel 4

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals dit geregeld wordt in het Decreet over het lokaal bestuur.