Feiten en context

Tijdens de eerste volledige week van de zomervakantie organiseert het lokaal bestuur een kleutersportweek. Er dient een retributiereglement voor deelname aan de kleutersportweek goedgekeurd te worden.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

         Omzendbrief KB/ABB2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

         Gemeenteraadsbeslissing 19 november 2020 (retributie 2021).

         Collegebeslissing van 28 september 2021 (halve dagen kleutersportweek worden hele dagen).

 

Adviezen

Geen adviezen.

 

Argumentatie

Voor levering van een in dit reglement bedoelde prestatie of dienst door het lokaal bestuur in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van die dienst of prestatie is een redelijke vergoeding in verhouding tot de kostprijs van de geleverde prestatie of dienst onder de vorm van een retributie aangewezen.

 

Het is aangewezen voor de goede werking van de kleutersportweek, te beschikken over een degelijk retributiereglement. Voor 2021 werd een soortgelijk retributiereglement aangenomen.

 

Vanaf 2022 gaat de kleutersportweek gedurende ganse dagen door in plaats van in halve dagen, dit overeenkomstig de collegebeslissing van 28 september 2021.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Bijlagen

Geen bijlagen.

 

Besluit:

20 stemmen voor: Rudi Beeken, Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme, Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Tom Werner, Marthe Caeyers, Frederik Vranken, Jo Smekens, Fons Lemmens, Yvette Duerinckx, Filip Broos, Rudi Meeus, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts, Annelore Wuyts en Agnes Van de Gaer.
1 stem tegen: Marleen De Vry.
Artikel 1

Het hierna volgende retributiereglement kleutersportweek 2022 wordt door de gemeenteraad goedgekeurd behoudens tussenkomende wijzigingen goedgekeurd door de gemeenteraad:

 

Retributiereglement kleutersportweek 2022 (versie 21/10/2021)

 

1 – Duurtijd en belastbaar voorwerp of belastbaar feit

Voor een termijn startend op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022 wordt een retributie geheven op deelname aan de kleutersportweek.

 

2 – Tarief

De retributie wordt berekend als volgt:

                     Inschrijvingsgeld voor de kleutersportweek 50 euro per kind.

 

3 – Betalingsmodaliteiten

De retributie is verschuldigd door de aanvrager, en wordt contant, via bancontact, online of per overschrijving betaald.

 

Annulaties en wijzigingen kunnen uitgevoerd worden tot 1 juni 2022. Vanaf 1 juni 2022 kan er enkel gewijzigd of geannuleerd worden mits voorlegging van een doktersattest.

 

Artikel 2

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het Decreet over het lokaal bestuur en treedt in werking de vijfde dag na bekendmaking conform artikel 288 van hetzelfde Decreet.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit reglement.

 

Artikel 4

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals dit geregeld wordt in het Decreet over het lokaal bestuur.