Feiten en context

De financiële toestand van de gemeente verantwoordt de instelling en heffing van deze retributie.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

         Omzendbrief KB ABB-2019/2 ‘Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit’ van 15 februari 2019.

         Gemeenteraadsbeslissing van 20 februari 2014 over het nieuw retributiereglement voor gebruikers van de openbare bibliotheek.

 

Adviezen

Positief advies van het beheersorgaan van de bibliotheek van 5 april 2022

 

Argumentatie

Voor levering van een in dit reglement bedoelde prestatie of dienst door de gemeente in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van die dienst of prestatie is een redelijke vergoeding in verhouding tot de kostprijs van de geleverde prestatie of dienst onder de vorm van een retributie aangewezen.

 

Door de overstap naar het eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) en bijhorend programma Wise dient het huidige retributiereglement aangepast en geactualiseerd te worden. Het vorige reglement dateert van 20 februari 2014.

 

De grootste wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement zijn als volgt:

Inschrijvingen tot 18 jaar zijn gratis (voorheen voor iedereen betalend)

Inschrijvingen vanaf 18 jaar kosten 5 euro (voorheen 3 euro)

Inschrijvingen via eID

Toetreding slim netwerk: samenwerkingsverband met andere bibliotheken. Wanneer je lid bent in één van de deelnemende bibliotheken ben je ook lid van alle andere bibliotheken uit het netwerk.

Ontlenen van alle materialen is gratis (voorheen werd er nog 1,50 euro aangerekend per dvd)

Nieuwe boeteprocedure:

5 dagen voor de inleveringsdatum krijg je een inleverattentie per e-mail.

7 dagen na de uitleentermijn krijg je een eerste herinnering per e-mail, indien geen e-mail per post met een portkost van 1 euro.

14 dagen na de uitleentermijn krijg je een tweede herinnering per e-mail, indien geen e-mail per post met een portkost van 1 euro.

28 dagen na de uitleentermijn krijg je een materiaalsvergoedingsnota met een portkost van 1 euro waarin je boete vermeld staat maar ook de kosten indien je je materiaal niet terug inlevert. Indien je je materiaal terug inlevert betaal je enkel de boete.

56 dagen na de uitleentermijn kom je in een deurwaarderprocedure met een aangetekend schrijven van 5,50 euro. Vanaf nu ben je geblokkeerd als lener, kan je je materiaal niet meer inleveren en kan je enkel gedeblokkeerd worden na betaling van je kosten bij de financiële dienst.

Boetetarief bedraagt 0,10 euro per materiaal per openingsdag met een maximum van 2 euro per materiaal.

Kosten voor reserveren van uitgeleend materiaal gaan van 0,80 euro naar 0,50 euro.

IBL kosten gaan van 1 euro naar 3 euro

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen direct-toewijsbare financiële gevolgen. Deze retributie geldt als een billijke vergoeding voor levering van een in het reglement bedoelde prestatie of dienst door de gemeente in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. De geraamde inkomsten uit deze retributie worden opgenomen in het meerjarenplan.

 

Bijlagen

Algemene vergadering beheersorgaan bibliotheek 5 april 2022

 

Besluit:

eenparig aangenomen.
Artikel 1

Het retributiereglement voor gebruikers van de openbare bibliotheek van Tielt-Winge wordt door de gemeenteraad goedgekeurd voor de periode 2022 t.e.m. 2025, behoudens tussenkomende wijzigingen goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

De retributie wordt bepaald als volgt:

 

  1. Lidmaatschap

Een lidmaatschap in de bibliotheek is gratis tot de leeftijd van 18 jaar, hierna kost een inschrijving 5 euro. Een lidmaatschap is 12 maanden geldig. Een lener wordt ingeschreven op voorlegging van zijn identiteitsbewijs. Indien dit niet mogelijk is of gewenst kan er een aparte lidkaart aangemaakt worden. Bij verlies van een lidkaart kan een nieuwe aangemaakt worden tegen een vergoeding van 3 euro.

 

  1. Uitlenen

Het ontlenen van materialen is gratis wanneer je een geldend lidmaatschap hebt.

 

  1. Boetes

Voor het laattijdig inleveren van ontleende materialen wordt er een boete aangerekend van 0,10 euro per materiaal per openingsdag van de bibliotheek. De kosten voor het verzenden van een herinnering is 1 euro en voor een aangetekende zending 5,50 euro.

De procedure loopt als volgt:

         Inleverattentie via e-mail 5 dagen voor de inleverdatum.

         1ste herinneringsbrief wordt 7 dagen na inleverdatum verzonden, indien er een e-mailadres beschikbaar is via e-mail anders via brief. Via brief wordt er een portkost van 1 euro aangerekend.

         2de herinneringsbrief wordt 14 dagen na inleverdatum verzonden, indien er een e-mailadres beschikbaar is via e-mail anders via brief. Via brief wordt er een portkost van 1 euro gerekend.

         Een materiaalsvergoedingsnota wordt verstuurd via brief 28 dagen na het verstrijken van de inleverdatum. Hiervoor wordt een postkost aangerekend van 1 euro. In deze nota wordt ook de vervangingskost aangerekend voor elk materiaal dat na de herinneringen nog steeds niet is ingeleverd. De lener wordt geblokkeerd en kan enkel nog openstaande kosten betalen en de materialen inleveren. Wanneer de materialen worden ingeleverd, vervalt de vervangingskost.

         De deurwaardersprocedure treedt in werking 56 dagen na de inleverdatum. Indien de lener niet reageert op de materiaalsvergoedingsnota, wordt deze procedure opgestart. De lener wordt op de hoogte gebracht via een aangetekend schrijven en wordt geblokkeerd. Deze lener kan de materialen niet meer inleveren en de kosten niet meer betalen in de bibliotheek. De verdere afhandeling gebeurt via de financiële dienst van het lokaal bestuur.

 

  1. Reserveren

Voor het reserveren van materialen of toestellen wordt er een administratieve kost van 0,50 euro per materiaal of toestel aangerekend, ook indien het materiaal of toestel niet wordt afgehaald.

 

  1. Beschadiging en/of verlies

Bij verlies en/of beschadiging zal de lener de nieuwprijs van het materiaal vergoeden door middel van een tegoed bon bij een leverancier waar de bibliotheek een raamovereenkomst heeft. Bij gedeeltelijke beschadiging van een materiaal bepaalt het diensthoofd het bedrag van de vergoeding.

 

  1. Interbibliotheek leenverkeer (IBL)

Voor het aanvragen van materialen uit een andere bibliotheek wordt er een administratieve kost van 3 euro aangerekend.

 

  1. Fotokopieën en prints

Voor het nemen van fotokopieën wordt er een kost aangerekend van 0,13 euro per bladzijde. Ongeacht of het recto-verso betreft. Inscannen van documenten is gratis. Fotokopieën in kleur zijn niet mogelijk.

 

  1. Gebruik van internet

Ieder geldig lidmaatschap kan gratis gebruik maken van het internet in de bibliotheek.

 

  1. Ontlenen toestellen

Het ontlenen van een toestel is gratis. Elke vorm van afspeelapparatuur wordt aanzien als een toestel. De meest voorkomende zijn een daisyspeler en een e-reader. Bij verlies of beschadiging van het toestel (en/of de beschermhoes in geval van een e-reader) wordt het volledige aankoopbedrag van deze materialen aan de gebruiker aangerekend door middel van een waardebon bij een leverancier waar de bibliotheek een raamovereenkomst heeft.

 

  1. Verkoop afgevoerde materialen

Op regelmatige basis wordt de collectie van de bibliotheek gewied. Deze materialen worden dan te koop aangeboden op enkele ingerichte dagen.

 

De prijs voor de gewiede materialen wordt als volgt bepaald:

         Kinder- en jeugdboek  0,50 euro

         Boek voor volwassenen  1 euro

         Audiovisueel materiaal   1 euro

         Pakket tijdschriften  0,50 euro

 

11. Betalingsmodaliteiten

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt contant of via bancontact betaald.

 

Artikel 2

§1. Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het Decreet over het lokaal bestuur en treedt in werking de vijfde dag na bekendmaking conform artikel 288 van hetzelfde Decreet.

 

§2. Het retributiereglement van 20 februari 2014 wordt vanaf de vijfde dag na bekendmaking opgeheven door deze beslissing.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit reglement.

 

Artikel 4

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals dit geregeld wordt in het Decreet over het lokaal bestuur.