Feiten en context

Op 1 februari 2022 start Ecowerf met de verkoop van compostvaten, -bakken, aanbouwelementen en beluchtingsstokken op het recyclagepark. Om de aanrekening correct te laten verlopen, is er een retributiereglement nodig.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, §2, 14°: de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderen en vrijstellingen;

         Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;

         Omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

         Gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2019 - retributie 2020-2025 ter beschikking stellen compostbakken en compostvaten;

         Beslissing van de raad van bestuur van Ecowerf van 13 oktober 2021.

 

Adviezen

Geen adviezen.

 

Argumentatie

Het organisch materiaal uit de tuin en de keuken wordt ter plaatse verwerkt tot compost en kadert dus binnen de afvalpreventie.

 

De ophaling van het huishoudelijk afval kan dalen wanneer de inwoners van de gemeente overgaan tot het composteren van het organisch afval. Dit resulteert in een vermindering van de verwerkingskost voor de gemeente.

 

De gemeente biedt hiertoe compostbakken en beluchtingsstokken te koop aan op de Recyclageparken behorende tot het masterplan. (Aangezien er nog een grote voorraad compostvaten is, zullen deze eerst verder verkocht worden op het gemeentehuis aan de huidige prijs van 20 euro. Wanneer deze voorraad uitgeput is, zullen de compostvaten ook beschikbaar worden op het recyclagepark aan de voorgestelde prijs van EcoWerf).

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen direct toewijsbare financiële gevolgen.

 

Bijlagen

Geen bijlagen.

 

Besluit:

eenparig aangenomen.
Artikel 1

Het retributieregelement verkoop compostbakken, aanbouwelementen en beluchtingsstokken op het recyclagepark wordt door de gemeenteraad goedgekeurd voor de periode vanaf 1 februari 2022 (en voor de rest van aanslagjaar 2022) en aanslagjaren 2023 t.e.m. 2025, behoudens tussenkomende wijzigingen goedgekeurd door de gemeenteraad:

 

"Retributiereglement verkoop compostbakken, aanbouwelementen en beluchtingsstokken op het recyclagepark vanaf 1 februari 2022 (en voor de rest van aanslagjaar 2022) en aanslagjaren 2023 t.e.m. 2025 (versie 20.01.2022)

 

Artikel 1 - Belastbaar voorwerp of belastbaar feit

Er wordt een retributie geheven voor de doorverkoop aan de inwoners van de gemeente van compostbakken, aanbouwelementen en beluchtingsstokken op het recyclagepark en dit voor een termijn startend op 1 februari 2022 en eindigend op 31 december 2025.

 

Artikel 2 - Tarief

De retributie wordt als volgt vastgelegd:

                     6 euro voor een extra beluchtingsstok

                     60 euro voor een compostbak (kunststof)

                     40 euro voor een aanbouwmodule (kunststof)

 

Artikel 3 - Tarief

Er zijn geen verminderen of vrijstellingen mogelijk met betrekking tot dit retributiereglement.

 

Artikel 4 - Voorwaarden

De artikelen zoals opgesomd in artikel 1 worden verkocht op het recyclagepark.

 

Artikel 5 - Voorwaarden

De door de gemeente verkochte compostbakken, aanbouwmodules en beluchtingsstokken mogen enkel gebruikt worden op het door de koper opgegeven adres, gelegen op het grondgebied van de gemeente.

 

Artikel 6 - Betalingsmodaliteiten

De retributie is verschuldigd door de persoon die de compostbak, de beluchtingsstok of de aanbouwmodule ontvangt. De retributie wordt betaald via de DifTar-rekening of via bancontact.

 

Artikel 2

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het Decreet over het lokaal bestuur en treedt in werking de vijfde dag na bekendmaking conform artikel 288 van hetzelfde Decreet.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit reglement.

 

Artikel 4

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan EcoWerf.

 

Artikel 5

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals dit geregeld wordt in het Decreet over het lokaal bestuur.