Feiten en context

In de zomervakantie organiseert het lokaal bestuur activiteiten en uitstappen grabbelpas, swappas en speelpleinwerking. Voor de activiteiten en de uitstappen dient een retributietarief goedgekeurd te worden.

 

Juridische gronden

      Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

      Omzendbrief KB/ABB2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

      Gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2020.

 

Adviezen

Geen adviezen.

 

Argumentatie

Voor levering van een in dit reglement bedoelde prestatie of dienst door het lokaal bestuur in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van die dienst of prestatie is een redelijke vergoeding in verhouding tot de kostprijs van de geleverde prestatie of dienst onder de vorm van een retributie aangewezen.

 

Het voorgestelde retributiereglement voor 2022 verschilt met het soortgelijk reglement van 2021 (gemeenteraad 19 november 2020) omwille van de uitstappen. De prijzen zijn afhankelijk van het soort uitstap.

 

Het is aangewezen voor de goede werking van de grabbelpas, swappas en speelpleinwerking, te beschikken over een degelijk retributiereglement waarin het volledige aanbod is opgenomen.

 

Grabbelpas, swappas en speelpleinwerking gaan door, de eerste vijf volledige weken van de zomervakantie.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Bijlagen

Geen bijlagen.

 

Besluit:

20 stemmen voor: Rudi Beeken, Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme, Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Tom Werner, Marthe Caeyers, Frederik Vranken, Jo Smekens, Fons Lemmens, Yvette Duerinckx, Filip Broos, Rudi Meeus, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts, Annelore Wuyts en Agnes Van de Gaer.
1 stem tegen: Marleen De Vry.
Artikel 1

Het hierna volgende retributiereglement uitstappen en activiteiten grabbelpas, swappas en speelplein wordt door de gemeenteraad goedgekeurd voor 2022, behoudens tussenkomende wijzigingen goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

Retributiereglement activiteiten en uitstappen grabbelpas, swappas, speelplein voor 2022 (versie 21/10/2021)

 

1 – Duurtijd en belastbaar voorwerp of belastbaar feit

Voor een termijn startend op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022 wordt een retributie geheven op activiteiten en uitstappen grabbelpas, swappas en speelplein.

 

2 – Tarief

De retributie wordt berekend als volgt:

De prijzen voor deelname aan de speelpleinwerking op dagen waar er geen uitstappen gepland zijn, zijn als volgt bepaald:

         3,5 euro voor een voormiddag van 9 uur tot 12 uur

         3,5 euro voor een namiddag van 13 uur tot 17 uur

 

Uitstappen grabbel -en swappas

 

Grabbelpas

                     Provinciaal domein Kessel-Lo 15 euro

                     Bos 7 euro

                     Speelstad 18 euro

                     Saraland 18 euro

                     De schuur van Tuur 12 euro

                     Sporthal 7 euro

                     Bobbejaanland 20 euro

                     Technopolis / De Necker 18 euro

 

Swap

                     Swapkamp 100 euro

                     Paintbal/ zwemmen 20 euro

                     Stadsspel Leuven 15 euro

                     Schulensmeer 15 euro

                     Klimpark 25 euro

                     Bedevaart 7  euro

                     Sporthal 7 euro

                     Bos 7 euro

                     Walibi 20 euro

 

3 – Betalingsmodaliteiten

De retributie is verschuldigd door de aanvrager, en wordt contant, via bancontact, online of per overschrijving betaald.

 

Annulaties en wijzigingen kunnen uitgevoerd worden tot 1 juni 2022. Vanaf 1 juni 2022 kan er enkel gewijzigd of geannuleerd worden mits voorlegging van een doktersattest.

 

Artikel 2

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het Decreet over het  lokaal bestuur en treedt in werking de vijfde dag na bekendmaking conform artikel 288 van hetzelfde decreet.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit reglement.

 

Artikel 4

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals dit geregeld wordt in het Decreet over het lokaal bestuur.