Feiten en context

De financiële toestand van de gemeente verantwoordt de instelling en heffing van deze retributie. Er zijn enkele aanpassingen vereist voor enkele administratieve stukken van de sector burgerzaken.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

         Omzendbrief KB ABB-2019/2 ‘Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit’ van 15 februari 2019.

         Gemeenteraadsbeslissing van 17 maart 2022 over deze retributie.

 

Adviezen

Geen adviezen.

 

Argumentatie

Voor levering van een in dit reglement bedoelde prestatie of dienst door de gemeente in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van die dienst of prestatie is een redelijke vergoeding in verhouding tot de kostprijs van de geleverde prestatie of dienst onder de vorm van een retributie aangewezen.

 

Er moet voor de in dit retributiereglement vooropgestelde tarieven rekening worden gehouden met de economische realiteit en de daadwerkelijke kostprijs voor het afleveren van deze administratieve stukken (gekoppeld aan tarieven die worden opgelegd door andere overheidsinstanties en eigen administratieve (verwerkings)kosten en tijdsbesteding).

 

Dit retributiereglement geldt voor de afgifte van administratieve stukken en dus niet voor attesten die de burger zelf via digitale toepassing (als 'Mijn Dossier') kosteloos thuis kan downloaden, zonder enige tussenkomst van de gemeentelijke diensten.

 

Er is bovendien heel wat federale en Vlaamse regelgeving die een invloed heeft op de aflevering van administratieve stukken en de daaraan gekoppelde retributie.

 

Er zijn op 19 oktober 2022 aanpassingen, opgelegd door de FOD Binnenlandse zaken ingevolge (jaarlijkse) indexatie tarieven voor de uitreiking van elektronische identiteitskaarten - en documenten vanaf 1 januari 2023.

 

Het betreft in concreto aanpassingen in de tarieven voor:

         Biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels (A, B, H, K, L kaarten) voor vreemdelingen

         Elektronische kaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen andere dan onder punt 2 (EU, EU+, F, F+, N, M, M (duurzaam verblijf) kaarten)

         Elektronische identiteitskaarten voor Belgen - gewone procedure

         KIDS-ID, de elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen - gewone procedure

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen direct-toewijsbare financiële gevolgen. Deze retributie geldt als een billijke vergoeding voor levering van een in het reglement bedoelde prestatie of dienst door de gemeente in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. De geraamde inkomsten uit deze retributie worden opgenomen in het meerjarenplan.

 

Bijlagen

Omzendbrief FOD Binnenlandse zaken van 19 oktober 2022 betreffende de indexering van het tarief van de elektronische identiteitsdocumenten vanaf 1 januari 2023.

 

Besluit:

eenparig aangenomen.
Artikel 1

Het hierna volgende retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken wordt door de gemeenteraad goedgekeurd voor de periode 2023 t.e.m. 2025, behoudens tussenkomende wijzigingen goedgekeurd door de gemeenteraad:

 

"Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken voor 2023 t.e.m. 2025 (versie 15/12/2022)

 

Artikel 1 – Duurtijd en belastbaar voorwerp of belastbaar feit

Voor een termijn startend op 1 januari 2023 en eindigend op 31 december 2025, behoudens tussenkomende wijzigingen goedgekeurd door de gemeenteraad, wordt een retributie geheven op de afgifte van administratieve stukken.

 

De retributie valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

 

Artikel 2 – Tarief

De retributie wordt bepaald als volgt:

 

A. Verblijfsdocumenten voor vreemdelingen

1. Niet-elektronische kaarten:

• voor een immatriculatieattest: 10,80 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• voor een duplicaat: 10,80 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• identiteitsbewijzen voor vreemde kinderen onder de 12 jaar: 2 euro waarvan 2 euro gemeentetaks

• voor een duplicaat identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder de 12 jaar: 2 euro waarvan 2 euro gemeentetaks

 

2. Biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels (A, B, H, K, L kaarten) voor vreemdelingen: (vanaf 2023)

• gewone procedure: 28,80 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• spoedprocedure met levering in de gemeente : 121,80 euro, waarvan 10 euro gemeentetaks

 

3. Elektronische kaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen andere dan onder

punt 2 (EU, EU+, F, F+, N, M, M (duurzaam verblijf) kaarten): (vanaf 2023)

• gewone procedure: 28,30 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• voor een duplicaat: 28,30 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• spoedprocedure met levering in de gemeente : 121,80 euro, waarvan 10 euro gemeentetaks

 

B. Elektronische identiteitskaarten voor Belgen

• Gewone procedure: (vanaf 2023)

• voor een eerste kaart: 28,30 euro, waarvan 10 euro gemeentetaks

• voor een duplicaat: 28,30 euro, waarvan 10 euro gemeentetaks

• Spoedprocedure met levering in de gemeente: 121,80 euro, waarvan 10 euro gemeentetaks

• Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering in Brussel: 157,10 euro, waarvan 10 euro gemeentetaks

 

C. KIDS-ID, de elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen

• Gewone procedure: (vanaf 2023)

• voor een eerste kaart: 10 euro, waarvan 2,70 euro gemeentetaks

• voor een duplicaat: 10 euro, waarvan 2,70 euro gemeentetaks

• Spoedprocedure:

• voor een identiteitskaart afgeleverd volgens de spoedprocedure met levering in de gemeente: 110,80 euro, waarvan 10 euro gemeentetaks

• voor een identiteitskaart afgeleverd volgens de extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering : 146,20 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

 

D. Herdruk pukcode

• voor alle geactiveerde elektronische identiteitskaarten: 10 euro gemeentetaks

 

E. Belgisch biometrisch paspoort (reispas) en reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen

Reisdocumenten Belgen

• Gewone procedure

• voor personen onder 18 jaar: 45 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• voor personen boven 18 jaar: 75 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• Spoedprocedure

• voor personen onder 18 jaar: 220 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• voor personen boven 18 jaar: 250 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• Paspoorten van 64 bladzijden

• voor personen onder 18 jaar: 220 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• voor personen boven 18 jaar: 250 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• Superdringende procedure van 32 of 64 bladzijden

• voor personen onder 18 jaar: 280 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• voor personen boven 18 jaar: 310 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

 

Reisdocumenten erkende vluchtelingen en erkende staatlozen

• Gewone procedure

• voor personen onder 18 jaar: 45 euro waarvan 4 euro gemeentetaks

• voor personen boven 18 jaar: 75 euro waarvan 14 euro gemeentetaks

• Dringende procedure

• voor personen onder 18 jaar: 220 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• voor personen boven 18 jaar: 250 euro waarvan 20 euro gemeentetaks

• Superdringende procedure van 32 of 64 bladzijden

• voor personen onder 18 jaar: 280 euro waarvan 10 euro gemeentetaks

• voor personen boven 18 jaar: 310 euro waarvan 20 euro gemeentetaks

 

F. Omgevingsvergunningen en natuurvergunningen

 

F1.

 

Stedenbouw

Milieu

Socio- economisch

Melding

60

60

-

Vereenvoudigde procedure

60

-

100(*)

Gewone procedure

180

500

250(**)

500(***)

Gewone procedure met openbaar onderzoek met publicatie

180

1.250

-

 

(*) bij beperkte uitbreidings- of verhuisprojecten voor een bestaande reeds socio-economisch vergunde handelsvestiging

(**) voor een handelsvestiging tussen 400 en 1000 m²

(***) voor een handelsvestiging van meer dan 1000 m²

 

F2. Voor het afleveren van een stedenbouwkundig attest: 60 euro.

 

F3. Voor natuurvergunningen / vergunningen voor wijziging van vegetatie en kleine landschapselementen: 60 euro.

 

F4. Bij de aflevering van een geïntegreerde omgevingsvergunning, die meerdere aspecten van deze titel F omvat, dienen de in deze titel aangehaalde retributies te worden opgeteld.

 

F5. Voor het afleveren van een stedenbouwkundig uittreksel 120 euro per perceelnummer (per CaPaKey).

 

 

G. Muziekvergunningen

         vergunning muziekactiviteit met elektronisch versterkte muziek van categorie 2, > 85 dB(A)L(Aeq, 15 min) en ≤ 95 dB(A)L(Aeq, 15 min): 50 euro

 

H. Vergunning bewegwijzering

         Afleveren vergunning voor bewegwijzering: 150 euro

 

I. Conformiteitsattesten

         voor conformiteitsattesten van een woning: 62,50 euro per woning

         voor conformiteitsattesten van een studenten(kamer): 12,50 euro per kamer, met een minimum van 62,50 euro en een maximum van 1.250,00 euro

Het bedrag is verschuldigd door de aanvrager van het conformiteitsattest.

 

J. Rijbewijzen

         voor een rijbewijs (inclusief de rijbewijzen van groep 2): 26,00 euro, waarvan 6,00 euro gemeentetaks

         vernieuwing van het rijbewijs met rijgeschiktheidsattest van groep 1 (artikel 61 van het KB van 23 maart 1998) en ook van de categorie G en waarvan deze categorieën beperkt zijn in de tijd door een rijgeschiktheidsattest van groep 1, geeft geen aanleiding tot het betalen van een federale vergoeding bij de afgifte van een nieuw rijgeschiktheidsattest van groep 1 dat deze categorieën opnieuw beperkt. Deze bepaling is enkel van toepassing in geval van vernieuwing en niet voor de afgifte van het eerste rijbewijs waarvan de categorieën, door een rijgeschiktheidsattest van groep 1 zijn beperkt: gemeentetaks: 0 euro

         voor een voorlopig rijbewijs: 26 euro, waarvan 6,00 euro gemeentetaks

         voor een internationaal rijbewijs: 26 euro, waarvan 10,00 euro gemeentetaks

 

K. Burgerlijke stand en bevolking – diverse documenten

         voor eensluidende afschriften en uittreksels van de akten ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, wettelijke samenwoonst, echtscheiding, erkenning, afstamming, adoptie): 0 euro

         voor een administratieve bevolkingslijst: het tarief aangerekend door het Rijksregister met een minimum van 5 euro

         voor een adresaanvraag: 5 euro

         voor het wettigen van een handtekening: een eerste exemplaar 1,50 euro; per identiek bijkomend exemplaar dat gelijktijdig wordt afgeleverd: 0,50 euro

         voor het eensluidend verklaren van afschriften: een eerste exemplaar 1,50 euro; per identiek bijkomend exemplaar dat gelijktijdig wordt afgeleverd 0,50 euro

         afsluiten van een huwelijk: 150 euro huwelijk tijdens de werkuren van het administratief gemeentepersoneel of direct aansluitend op de werkuren; 200 euro in alle andere gevallen

         duplicaat trouwboekje: 50 euro

         opmaak dossier/registratie wettelijk samenwonen: 60 euro

         afgifte slachtbewijs: 30 euro

         overige attesten of documenten: een eerste exemplaar 5 euro; per identiek bijkomend exemplaar dat gelijktijdig wordt afgeleverd: 0,50 euro

         betekening op verzoek van ambtenaar der burgerlijke stand van eenzijdige verklaring beëindiging wettelijke samenwoning: tarief aangerekend door de gerechtsdeurwaarder

         afschrift of uittreksel in kader van stamboomonderzoek uitgevoerd door de burger zelf: 5 euro

 

L. Openbaarheid van bestuursdocumenten en hergebruik van overheidsinformatie

voor papieren afschriften

         0,13 euro per exemplaar, ongeacht of het een recto-verso betreft

 

Artikel 3 – Vrijstellingen

Van de retributie wordt vrijgesteld:

 

a. De stukken die krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsbepaling kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.

 

b. De stukken, die aan behoeftige personen worden afgegeven :

de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk;

 

c. De machtiging met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties;

 

d. De stukken die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente krachtens een wet, een decreet of een andere overheidsbepaling;

 

e. De mededeling door de politie aan de verzekeringsmaatschappijen van de inlichtingen omtrent het gevolg dat gegeven werd ter zake van verkeersongevallen en op de openbare weg;

 

f. Geldig verklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de N.M.B.S., De Lijn en op de openbare autobusdiensten;

 

g. Afgifte van nationaliteitsbewijzen aan kandidaten bij gemeenteraadsverkiezingen;

 

h. Bescheiden nodig bij sollicitatie. Deze vrijstelling geldt voor:

         de al dan niet uitkeringsgerechtigde werklozen;

         pas afgestudeerden;

         laatstejaars studenten;

         leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs;

         werkzoekenden van wie het enig inkomen het bestaansminimum is;

 

i. Stukken afgegeven aan de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen alsook de instellingen van openbaar nut;

 

j. Stukken afgegeven voor vrijwilligerswerk

 

Artikel 4 – Betalingsmodaliteiten

De retributie wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs.

 

Artikel 5

De retributie wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk.

 

De aan de retributie onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van één of ander stuk indienen moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de retributie in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden.

 

Bij verzending of verzoek tot verzending van de stukken zullen alle verzendingskosten teruggevorderd worden, zelfs als de afgifte kosteloos is.

 

Artikel 6

De personen of instellingen die weigeren de in artikel 2 vastgestelde retributie te betalen, moeten het bedrag van de retributie in bewaring geven in handen van de algemeen directeur, tot dat de bevoegde overheid over hun bezwaar beschikt heeft. De algemeen directeur geeft hiervoor een kosteloos ontvangstbewijs af.

 

Artikel 2

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het Decreet over het lokaal bestuur en treedt in werking op 1 januari 2023.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit reglement.

 

Artikel 4

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals dit geregeld wordt in het Decreet over het lokaal bestuur.