Feiten en context

De financiële toestand van de gemeente verantwoordt de instelling en heffing van deze retributie.

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

         Subsidiebesluit buitenschoolse kinderopvang van 16 mei 2014

         Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse groepsopvang.

         Omzendbrief KB ABB-2019/2 ‘Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit’ van 15 februari 2019

         Gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2020 over deze retributie (2021), zoals aangepast op 18 maart 2021.

 

Adviezen

Dit reglement is tot stand gekomen door een samenwerking van de coördinator Sjoko-Tof, de administratief deskundige van de afdeling en het afdelingshoofd.

 

Argumentatie

Het is gebruikelijk dat gezinnen betalen voor de opvang voor hun kind in functie van het aantal uren/dagen gebruik van deze dienstverlening. Het tarief wordt berekend op het aantal aanwezige uren met de nodige afwijkingen (sociaal tarief, gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin) en vrijstellingen (personeel). Er worden ook extra kosten aangerekend bij het te vroeg brengen of te laat afhalen van kinderen en voor het niet annuleren van inschrijvingen zonder verwittiging.

 

Voor levering van een in dit reglement bedoelde prestatie of dienst door de gemeente in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van die dienst of prestatie is een redelijke vergoeding in verhouding tot de kostprijs van de geleverde prestatie of dienst onder de vorm van een retributie aangewezen.

 

Een soortgelijk retributiereglement gold voor 2021. Beperkte technische aanpassingen gebeurden in functie van het werken met de nieuwe software en de ervaringen op het vlak van facturatie tijdens de voorbije maanden en het invoeren van een boete systeem. Met betrekking tot het sociaal tarief werden de inkomensgrenzen opgetrokken (geïndexeerd) en geconformeerd aan het OMNIO-statuut.

 

Er wordt ter zitting via een amendement een aanpassing gedaan aan artikel 5 van het reglement, luidende als volgt: kosteloze annulatie wegens ziekte of overmacht is evenwel nog mogelijk binnen de periode van 5 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit, mits voorlegging van een medisch attest of doktersattest.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen direct toewijsbare financiële gevolgen. Deze retributie geldt als een billijke vergoeding voor levering van een in het reglement bedoelde prestatie of dienst door de gemeente in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. De geraamde inkomsten uit deze retributie worden opgenomen in het meerjarenplan.

 

Bijlagen

Retributiereglement initiatief voor buitenschoolse opvang Sjoko-Tof 2022

 

Besluit:

over amendemering artikel 5 van het reglementeenparig aangenomen.
 

 

over het geamendeerde agendapunteenparig aangenomen.
Artikel 1

Het retributiereglement 2022 voor het initiatief buitenschoolse opvang wordt door de gemeenteraad goedgekeurd, luidende als volgt:

 

INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (IBO) SJOKO-TOF  - Retributiereglement 2022 (versie 18.11.2021)

 

Artikel 1 - TEMPORELE WERKING en DEFINITIE

Voor de periode lopende vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 geldt dit retributiereglement.

 

Onder retributie van het initiatief buitenschoolse kinderopvang moet worden verstaan de tarieven die gezinnen dienen te betalen voor buitenschoolse kinderopvang.

Deze tarieven zijn gekoppeld aan de verblijfsduur van het kind in de opvanglocatie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen er extra kosten aangerekend worden. De retributie is verschuldigd door de ouder(s) op wiens naam het kind werd ingeschreven en in wiens naam een account werd aangemaakt in het registratieprogramma.

 

Artikel 2 - DOELGROEP & OPENINGSUREN

De buitenschoolse kinderopvang is toegankelijk voor alle kinderen van 2,5 jaar tot en met 13 jaar. Openingsuren tijdens schooldagen: van 7.00u tot 8.30u en van einde school tot 19.00u

Openingsuren tijdens schoolvrije dagen: doorlopend open van 7.00u tot 18.00u

 

Artikel 3 - TARIEF

 voor- en na opvang tijdens schooldagen: 1 euro per begonnen halfuur   

 voor- en na opvang bij externe activiteiten tijdens vakantiedagen en schoolvrije dagen: per begonnen halfuur 1 euro

 opvang tijdens vakantiedagen en schoolvrije dagen:

- minder dan 3 uur:   4,5 euro

- tussen 3 uur en 6 uur:   6 euro

- langer dan 6 uur:    12 euro

 opvang op woensdagnamiddag:

- minder dan 2 uur:    1 euro per begonnen halfuur

- tussen 2 en 3 uur    4,5 euro        

- tussen 3 uur en 6 uur    6 euro

- langer dan 6 uur    12 euro                                                                                                       

Er is een toegestane vermindering van:

 25% bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin

 50% bij gezinnen die genieten van het sociaal tarief.

- Dit wil zeggen gezinnen waarvan het bruto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk is aan 20.763,88 euro vermeerderd met 3.843,96 euro per persoon ten laste. Deze inkomensgrens is vastgelegd op 1/9/2021 (inkomensgrenzen voor verhoogde tegemoetkoming - RIZIV) en wordt aangepast aan de evolutie van de welvaart en het spilindexcijfer van de consumptieprijzen.

- Personen die in schuldbemiddeling zijn en hiervan een attest kunnen voorleggen

- Personen met een plotse daling van het inkomen. Elke aanvraag wordt individueel behandeld

Beide kortingen kunnen gecumuleerd worden. 

 100% voor opvang van kinderen van personeelsleden van het lokaal bestuur tijdens woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en vakantiedagen.

 

Artikel 4 - BOETE

De buitenschoolse kinderopvang heeft openingsuren die moeten gerespecteerd worden. Indien de openingsuren niet gerespecteerd worden, worden er automatisch boetes toegekend.

Tijdens schooldagen: het te vroeg brengen (voor 7.00u) of het te laat afhalen (na 19.00u) van de kinderen: per begonnen kwartier 2 euro boete.

Tijdens vakantiedagen en schoolvrije dagen: het te vroeg brengen (voor 7.00u) of het te laat afhalen (na 18.00u) van de kinderen: per begonnen kwartier 2 euro.

 

Artikel 5 - ANNULATIE

Tijdens vakantiedagen en schoolvrije dagen wordt er gewerkt met voorinschrijvingen. Wanneer het kind niet opdaagt op een activiteit waarvoor het is ingeschreven, kunnen er annuleringskosten worden aangerekend:

 Niet opdagen zonder verwittiging: 10 euro

 Niet opdagen met niet-tijdige verwittiging (korter dan 5 kalenderdagen): 5 euro

Wanneer er tijdig verwittigd wordt (minstens 5 kalenderdagen voor aanvang activiteit), worden er geen annuleringskosten aangerekend.

 

Kosteloze annulatie wegens ziekte of overmacht is evenwel nog mogelijk binnen de periode van 5 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit, mits voorlegging van een medisch attest of doktersattest.

 

Artikel 6 - BETALINGSMODALITEITEN

De betaling van de verschuldigde retributie gebeurt per factuur welke via mail of per post wordt bezorgd. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

 

Artikel 2

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het Decreet over het  lokaal bestuur en treedt in werking de vijfde dag na bekendmaking conform artikel 288 van hetzelfde Decreet.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit reglement.

 

Artikel 4

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals dit geregeld wordt in het Decreet over het lokaal bestuur.