Gemeenteraad van Tielt-Winge

19 december 2019

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

voorzitter:

Agnes Van de Gaer

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

raadslid:

Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Tom Werner, Marthe Caeyers, Jo Smekens, Marleen De Vry, Fons Lemmens, Yvette Duerinckx, Rudi Meeus, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts, Annelore Wuyts

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

raadslid:

Jessy Cobbaert, Filip Broos

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad

Conform met het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 21 maart 2019 keurt de gemeenteraad de notulen van de zitting van 21 november 2019 goed.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Rapportering managementteam (kennisneming)

 

Kennisneming van de verslagen en opvolgrapportering van het managementteam

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Periodieke rapportering GO2019! fase 9-10 (kennisneming)

 

Periodieke rapportering GO2019!

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Rapportering van de financieel directeur in uitvoering van artikel 177 van het decreet lokaal bestuur

 

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van 30 november 2019 van de financieel directeur in uitvoering van artikel 177 van het lokaal bestuur.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Erkenning fusieparochie Sint-Donatus en aanstelling leden kerkraad (kennisneming)

 

Erkenning fusieparochie Sint-Donatus en aanstelling leden kerkraad

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Beslissing m.b.t. de al dan niet verlenging van de statutaire duurtijd van Interleuven ex artikel 420/423 DLB gebaseerd op een vergelijkend onderzoek

 

De gemeenteraad stelt het vergelijkend onderzoek over de al dan niet verlenging van de statutaire duurtijd van Interleuven ex artikel 420 en 423 van het DLB, als bijlage bij deze  beslissing en er integraal deel van uitmakend, vast.

De gemeenteraad stemt niet in met de verlenging van de statutaire duur van Interleuven.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Gemeentelijke dotatie 2020 aan Hulpverleningszone Oost

 

Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2020 aan de Hulpverleningszone Oost.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Gemeentelijke dotatie 2020 aan Politiezone 5389 Hageland

 

De gemeentelijke dotatie van Tielt-Winge aan de meergemeentepolitiezone BEKKEVOORT, GEETBETS, GLABBEEK, KORTENAKEN, TIELT-WINGE (Zone 5389 Hageland) voor het begrotingsjaar 2020 wordt goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Beleidsnota lokaal bestuur Tielt-Winge 2019-2024 (kennisneming)

 

De gemeenteraad neemt kennis van de beleidsnota lokaal bestuur Tielt-Winge voor de bestuursperiode 2019-2024.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW

 

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 goed.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Reglement voor retributie met betrekking tot het gebruik van de lokalen van de buitenschoolse kinderopvang locatie te Tielt voor 2020

 

Het retributiereglement met betrekking tot het gebruik van de lokalen van de buitenschoolse kinderopvang locatie Tielt is goedgekeurd voor 2020 tot en met 2025.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Toelagereglement omtrent zakken bestemd voor de selectieve inzameling van zachte plastics ('roze zakken') voor doorverkoop voor 2020 t.e.m. 2025

 

De gemeenteraad keurt het toelagereglement omtrent zakken bestemd voor de selectieve ophaling van zachte plastics ('roze zakken') voor doorverkoop goed.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Toelagereglement omtrent PMD-zakken voor doorverkoop voor 2020 t.e.m. 2025

 

De gemeenteraad keurt het toelagereglement omtrent PMD-zakken voor doorverkoop goed.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Goedkeuring statuten ELZ Demerland

 

Goedkeuring statuten vzw Eerstelijnszone Demerland.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 19 december 2019

 

Actieprogramma voor activering van publieke, semipublieke en private gronden met het oog op het creëren van sociale en/of private woningen

 

Akkoord voor de uitvoering van het actieprogramma voor activering van publieke, semipublieke en private gronden met het oog op het creëren van sociale en/of private woningen.