Gemeenteraad van Tielt-Winge

De voorzitter van de gemeenteraad, heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad, op donderdag 17 juni 2021, in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

Om de maatregelen van 'social distancing' (in het kader van de corona-crisis) te kunnen waarborgen, wordt er gebruik gemaakt van een hybride vorm van vergaderen : voor de raadsleden, die ervoor opteren om fysiek op de zitting aanwezig te zijn, vindt de vergadering plaats op de gebruikelijke vergaderlocatie (de raadzaal van het gemeentehuis); voor de raadsleden die ervoor opteren op afstand deel te nemen aan de vergadering wordt er gewerkt via een systeem van videoconferencing, dit ingevolge een besluit van de burgemeester.

 

Omwille van het algemeen geldende corona-samenscholingsverbod betreft het een openbare vergadering (zonder evenwel publiek); voor het publiek wordt een livestream voorzien, dit eveneens ingevolge een besluit van de burgemeester.

 

https://www.youtube.com/channel/UCPES29-634dgVRoZTmb-AIg

 

Agenda

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Kennisneming besluit burgemeester van 1 juni 2021 over de praktische organisatie van de raden van 17 juni 2021 ingevolge de corona-crisis en bekrachtiging

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Kennisneming van het ontslag van Jessy Cobbaert als gemeenteraadslid

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Installatie en eedaflegging van Frederik Vranken als gemeenteraadslid in opvolging van Jessy Cobbaert, ontslagnemend, na onderzoek der geloofsbrieven

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Vaststelling van de rangorde van de raadsleden

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Kennisneming standpunt door gouverneur n.a.v. klacht aanduiden opstalhouder en vaststelling compromis Solveld

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Aanpassing huishoudelijk reglement raad

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Kennisneming terugkoppeling risicoanalyse psychosociale aspecten

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Collectieve hospitalisatieverzekering - aansluiting kaderovereenkomst

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Reglement animatoren grabbel- en swappas

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Vaststelling akte opstalrecht padel en bepaling modaliteiten

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Definitieve vaststelling grafisch plan tot de gedeeltelijke opheffing van de gemeentewegen, gekend als wegen met nummers 76, 77 en 82 uit de Atlas der Buurtwegen van Sint-Joris-Winge

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Gedeeltelijke afschaffing buurtweg 77 Sint-Joris-Winge

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst gezamenlijke opdracht van diensten - studie Relanceplan N2

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Aanbestedingsdossier  aanleg riolering en wegenis Blerebergstraat - goedkeuring ontwerp, bestek en raming

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Studieopdracht schoolomgeving Halensebaan-Perklaan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Aanpassing en coördinatie algemeen politiereglement op het wegverkeer

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Bekrachtiging van het collegebesluit van 25 mei 2021 tot verlenging (tot en met 31 augustus 2021) van de

samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-

pandemie te versterken

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Goedkeuring principe energielevering via het Vlaams Energiebedrijf (VEB)

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Aankoop onroerend goed Heuvelstraat 59 - principe en vaststelling van de modaliteiten van de verkoopovereenkomst

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

Mandaatbepaling Gemeentelijke Holding NV in vereffening - algemene vergadering van 30 juni 2021

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 17 juni 2021

 

(Besloten zitting) Beëindiging gerechtelijke procedure jeugdhuis - principe en vaststelling van de modaliteiten van de dadingsovereenkomst

 

Publicatiedatum: 09/06/2021