Raad voor maatschappelijk welzijn van Tielt-Winge

19 december 2019

Notulen

 

Aanwezig:

voorzitter:

Agnes Van de Gaer

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

lid vast bureau:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

raadslid:

Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Tom Werner, Marthe Caeyers, Jo Smekens, Marleen De Vry, Fons Lemmens, Yvette Duerinckx, Filip Broos, Rudi Meeus, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts, Annelore Wuyts

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

raadslid:

Jessy Cobbaert

 

 

Overzicht punten

Raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2019

 

Beleidsnota lokaal bestuur Tielt-Winge 2019-2024 (kennisneming)

Motivering

 

Feiten en context

Ter voorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025 heeft het college van burgemeester en schepenen/vast bureau een tekst opgemaakt die de belangrijkste voornemens van het bestuur samenvat in een beleidsnota voor de huidige bestuursperiode 2019-2024. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van dit programma.

 

Juridische gronden

                     Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

                     Collegebeslissing (kennisneming) van 3 december 2019

 

Adviezen

Geen adviezen.

 

Argumentatie

De 'Beleidsnota lokaal bestuur Tielt-Winge' voor de bestuursperiode 2019-2024, zoals voorbereid en gefinaliseerd op politiek niveau (bestuursmeerderheid) vormt het politieke/beleidsmatige uitgangspunt van het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 en de daaraan gekoppelde beleidsrapporten/bijlagen (zoals o.m. de doelstellingenboom).

 

Deze beleidsnota is een visietekst, die een aanzet geeft voor het meerjarenplan 2020-2025. In tegenstelling tot het meerjarenplan is het geen verplicht document. Het is echter wel de tekst op basis waarvan het bestuur de uitdagingen voor ons lokaal bestuur de volgende jaren wil aangaan en de acties die daarvoor zullen worden opgezet. Bij de vaststelling van het meerjarenplan en het bepalen van de beleidsruimte eind 2019 zal duidelijk worden welk uitvoeringsritme we daarvoor kunnen volgen.

 

Het betaamt dan ook dat dit politiek document ter kennis wordt gebracht van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2019. De beleidsmatige vertaling ervan in het meerjarenplan zal heden aan de goedkeuring van de raden worden voorgelegd.

Dit document zal ook ter kennis worden gebracht van de bevolking.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen direct toewijsbare financiële gevolgen. De uitvoering van deze beleidsnota zal financieel/budgettair tot uiting komen in het meerjarenplan 2020-2025, dat heden aan de raden wordt voorgelegd voor beslissing.

 

Bijlagen

Beleidsnota lokaal bestuur Tielt-Winge

 

Besluit:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beleidsnota lokaal bestuur Tielt-Winge voor de bestuursperiode 2019-2024.

Overzicht punten

Raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2019

 

Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW (vaststelling deel OCMW)

Motivering

 

Feiten en context

Het decreet van 22 december 2017 bepaalt dat gemeente en OCMW voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan moeten vaststellen. Dit gebeurt nu voor de eerste keer volgens het decreet lokaal bestuur voor de periode 2020-2025.

 

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de nieuwe BBC2020-regelgeving.

 

De administratie werkt samen met het uitvoerend orgaan het ontwerp van het meerjarenplan uit. De algemeen directeur en financieel directeur stellen het op in overleg met het managementteam.

 

Het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 (en de daarbij horende stukken) werden conform artikel 249 §2 van het DLB tijdig (op 4 december 2019) op digitale en beveiligde wijze (via Meeting.mobile) ter beschikking gesteld van de raadsleden door de algemeen directeur.

 

De gemeente en OCMW hebben samen een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben elk hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld.

 

Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor exploitatie, investeringen en financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. Deze kredieten worden afzonderlijk toegewezen per rechtspersoon (gemeente en OCMW apart). De autorisatie van de kredieten gebeurt in het schema M3 van het meerjarenplan 2020-2025.

 

Juridische gronden

        Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Besluit Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC.

        Ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de BBC.

 

Adviezen

Positief advies van het managementteam van 2 december 2019.

 

Argumentatie

Het meerjarenplan  geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid. Verder bevat het eveneens de financiële vertaling hiervan en de weergave hoe het bestuur het financieel evenwicht zal bewaren. Het meerjarenplan van gemeente en OCMW vormt een geïntegreerd geheel.  De kredieten (op een hoog niveau vastgesteld)  zijn gekoppeld aan doelstellingen, actieplannen en acties.

 

Het vaststellen van de beleidsrapporten (waaronder het meerjarenplan) behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de raad. Met de vaststelling van het meerjarenplan geeft de raad toestemming aan het vast bureau om de opgenomen uitgaven en ontvangsten te verrichten.

 

Het meerjarenplan 2020-2025 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief en de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

 

Financiële gevolgen

De financiële implicaties volgen uit de bijgevoegde beleidsrapporten.

 

Bijlagen

           Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW (beleidsrapport)

           Documentatie_Omgevingsanalyse

           Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage1

           Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage2

           Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage3

           Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage4

           Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage5

           Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage6

           Documentatie_Omgevingsanalyse_bijlage7

           Documentatie_Overzicht_alle_beleidsdoelstellingen-actieplannen-acties

           Documentatie_Overzicht_werkings-investeringssubsidies

           Documentatie_Overzicht_Beleidsdomeinen-beleidsvelden-beleidsitems

           Documentatie_Overzicht_verbonden_entiteiten

           Documentatie_Personeelsinzet

           Documentatie_Opbrengst_belastingsoort

           Uittreksel / verslag managementteam (advies) van 2 december 2019

 

Besluit:

12 stemmen voor: Rudi Beeken, Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme, Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts, Annelore Wuyts en Agnes Van de Gaer.
7 stemmen tegen: Tom Werner, Marthe Caeyers, Jo Smekens, Marleen De Vry, Fons Lemmens, Yvette Duerinckx en Rudi Meeus.
Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW goed.

 

Artikel 2

Het meerjarenplan 2020-2025 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief en de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

 

Artikel 3

Het door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgestelde deel  van het meerjarenplan 2020-2025 wordt heden voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.

 

Artikel 4

Dit dossier is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, geregeld door het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Overzicht punten

Raad voor maatschappelijk welzijn 19 december 2019

 

Goedkeuring statuten ELZ Demerland

Motivering

 

Feiten en context

In zitting van 12 december 2017 besliste de raad voor maatschappelijk welzijn tot deelname aan de eerstelijnzone Demerland.

De eerstelijnszones spelen een belangrijke rol in de organisatie van zorg en welzijn, en hebben een ondersteunende opdracht binnen het kader van lokaal sociaal beleid.

De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze reorganisatie brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De lokale besturen krijgen een belangrijke rol binnen dit kader via het geïntegreerd breed onthaal en het integraal lokaal sociaal beleid.

Na een uitgebreid bottom-upproces waarbij aan een groot aantal partners in de eerstelijnszorg gevraagd werd om eerstelijnszones te vormen, zijn uiteindelijk 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tielt-Winge behoort tot de eerstelijnszone Demerland (samen met Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort, Aarschot en Begijnendijk).

 

De Vlaamse Regering heeft aan de initiatiefnemers van de eerstelijnszones een aantal opdrachten gegeven, waaronder het samenstellen van een voorlopige zorgraad. Begin november 2019 was er overal in Vlaanderen een voorlopige zorgraad opgericht.

De voorlopige zorgraad moet een formeel erkenningsdossier indienen voor de zorgraad tegen 31 december 2019.

De aanvrager van een erkenning als zorgraad is een vzw, of een vzw in oprichting. De voorlopige zorgraden nemen hiertoe het initiatief en leiden het proces naar de oprichting van een vzw die de erkenningsaanvraag moet indienen.

 

Om het draagvlak te verzekeren wordt gevraagd dat de aanvrager binnen zijn werkingsgebied meer dan 2/3 van de lokale besturen en de door de Vlaamse Gemeenschap als voorziening of samenwerkingsverband erkende eerstelijnszorgaanbieders vertegenwoordigt (staat gelijk aan lid worden van de vzw).

 

Het vast bureau nam op 3 december 2019 kennis van de oprichting en de statuten van de vzw ELZ (eerstelijnszone) Demerland en de toetreding tot de vzw Eerstelijnszone Demerland als lokaal bestuur met als vaste vertegenwoordigers Gert Van denstorme binnen de cluster lokale besturen en Inge Salaets binnen de cluster Welzijn 

 

Juridische gronden

         Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

         Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn van 19 september 2019

 

Adviezen

Er zijn geen specifieke adviezen.

 

Argumentatie

De eerstelijnszone Demerland is aanvrager van een erkenning als zorgraad. De Vlaamse overheid heeft bepaalt dat dit in de vorm van een vzw, of een vzw in oprichting moet gebeuren. De voorlopige zorgraden nemen hiertoe het initiatief en leiden het proces naar de oprichting van een vzw die de erkenningsaanvraag moet indienen.

De stichtingsvergadering van de vzw Eerstelijnszone Demerland vond plaats op 12 december 2019.

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Bijlagen

          OCMW-raadsbeslissing 12 december 2017

          Statuten ELZ Demerland

          Beslissing gemeenteraad van 19 september 2019

          Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn van 19 september 2019

 

Besluit:

eenparig aangenomen.
Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de statuten van de Eerstelijnszone Demerland goed en Tielt-Winge wordt hierdoor als lokaal bestuur lid van de vzw Eerstelijnszone Demerland.

 

Artikel 2

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de vzw Zorgraad eerstelijnszorg Demerland.

 

Artikel 3

Deze beslissing is onderworpen aan de toepassingen van het bestuurlijk toezicht zoals blijkt uit artikels 330 e.v. van het DLB.