van Tielt-Winge

11 mei 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

lid vast bureau:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

 11 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het vast bureau van 4 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

 11 mei 2021

 

Bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn

 

Conform met de toepasselijke regels (meer bepaald artikel 74 juncto artikel 19) van het DLB en het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad wordt de raad voor maatschappelijk welzijn op 20 mei 2021 te 19.30 uur bijeengeroepen door de voorzitter van de OCMW-raad. Zij stelt de agenda op, rekening houdend met de punten die door het vast bureau aan de voorzitter worden meegedeeld.

 

Het betreft:

 

1)      Goedkeuring notulen vorige raad voor maatschappelijke welzijn

2)      Kennisneming besluit burgemeester van 4 mei 2021 over de praktische organisatie van de raden van 20 mei 2021 ingevolge de corona-crisis en bekrachtiging

3)      Kennisneming rapportering organisatiebeheersing 2020-2021

4)      Kennisneming globaal preventieplan en actieplan voor het lokaal bestuur Tielt-Winge 2020-2025

5)      Jaarrekening 2020 gemeente en OCMW (vaststelling gedeelte OCMW)

6)      Wijziging beheersovereenkomst gemeente en OCMW Tielt-Winge

7)      Wijziging organogram gemeente en OCMW

8)      IGO DIV mandaatbepaling algemene vergadering 25 juni 2021

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

 11 mei 2021

 

Betalingsbevelen

 

Het betalingsbevel met nummer 2021/72 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

 11 mei 2021

 

Factuur zonder bestelbon =<250 euro incl. BTW - aankoop dichtingen en messen mixers grootkeuken

 

Bekrachtiging van de uitgave via aanvaarde factuur zonder bestelbon van de opdracht aankoop dichtingen en messen mixers in grootkeuken.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

 11 mei 2021

 

Gunning opdracht herstelling voordeur woning woonassistent  GAW Zonnedries via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht herstelling voordeur woonassistent GAW Zonnedries.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

 11 mei 2021

 

Gunning opdracht aanmaken van fiscale attesten mogelijk maken met Daycare via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht aanmaak fiscale attesten via aanvaarde factuur.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021