van Tielt-Winge

10 december 2019

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

waarnemend voorzitter vast bureau:

Raf Alaerts

lid vast bureau:

Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

voorzitter vast bureau:

Rudi Beeken

 

 

Overzicht punten

 

10 december 2019

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het vast bureau van 3 december 2019 worden goedgekeurd.

 

 

Overzicht punten

 

10 december 2019

 

Bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn

 

Conform met de toepasselijke regels (meer bepaald artikel 74 juncto artikel 19) van het DLB en het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad wordt de raad voor maatschappelijk welzijn op 19 december 2019 te 19.30 uur bijeengeroepen door de voorzitter van de OCMW-raad. Zij stelt de agenda op, rekening houdend met de punten die door het vast bureau aan de voorzitter worden meegedeeld.

 

Het betreft:

 

1)      Goedkeuring notulen vorige raad voor maatschappelijk welzijn

2)      Beleidsnota lokaal bestuur Tielt-Winge 2019-2024 (kennisneming)

3)      Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW (vaststelling deel OCMW)

4)      Goedkeuring statuten ELZ Demerland

 

 

Overzicht punten

 

10 december 2019

 

Opening en kennisneming proces-verbaal selectieprocedure trajectbegeleider - dienst SACHA (B1-B3)

 

Opening en kennisneming PV selectieprocedure trajectbegeleider - dienst SACHA (B1-B3)

 

 

Overzicht punten

 

10 december 2019

 

Nominatieve aanstelling van de leden van de examencommissie voor de aanwerving van een voltijds maatschappelijk assistent thuisdiensten (B1-B3 - 38/38)

 

Beslissing aanstelling juryleden maatschappelijk werker thuisdiensten - 20191210

 

 

Overzicht punten

 

10 december 2019

 

Vacantverklaring vacature voltijds verzorgende (C1-C2) - thuisdiensten - contract bepaalde duur voor 6 maanden

 

Vacantverklaring functie verzorgende thuisdiensten - 20191210

 

 

Overzicht punten

 

10 december 2019

 

Aanstelling voor de functie van voltijds verzorgende thuisdiensten (C1-C3 - 38/38) (geheime stemming)

 

Aanstelling verzorgende thuisdiensten - 20191210