College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

11 mei 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het college van 4 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Bijeenroeping gemeenteraad

 

Conform met de toepasselijke regels (meer bepaald artikel 19) van het DLB en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt de gemeenteraad op 20 mei 2021 te 19.30 uur bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad. Zij stelt de agenda op, rekening houdend met de punten die door het college aan de voorzitter worden meegedeeld.

 

Het betreft:

 

1)      Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad

2)      Kennisneming besluit burgemeester van 4 mei 2021 over de praktische organisatie van de raden van 20 mei 2021 ingevolge de corona-crisis en bekrachtiging

3)      Kennisneming rapportering organisatiebeheersing 2020-2021

4)      Kennisneming globaal preventieplan en actieplan voor het lokaal bestuur Tielt-Winge 2020-2025

5)      Jaarrekening 2020 gemeente en OCMW

6)      Wijziging beheersovereenkomst gemeente en OCMW

7)      Wijziging organogram gemeente en OCMW

8)      Bekrachtiging van het collegebesluit van 6 april 2021 tot verlenging van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken

9)      Trajectbegeleiding project Sint-Joris-Winge - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

10)  Verhuring Sociaal Huis aan De Met vzw - principe en vaststelling van de modaliteiten van de huurovereenkomst

11)  Gratis grondafstand Heuvelstraat

12)  Gratis grondafstand Halensebaan

13)  Studieopdracht (fietsfonds) - fietspaden Statiestraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

14)  Samenwerkingsovereenkomst gezamenlijke opdracht van diensten - studie Relanceplan N2

15)  EcoWerf - mandaatbepaling Algemene vergadering 23 juni 2021

16)  Hofheide - mandaatbepaling algemene vergadering 23 juni 2021

17)  IGO DIV - mandaatbepaling algemene vergadering 25 juni 2021

18)  ERSV Vlaams-Babant vzw BAV 23 juni 2021- goedkeuring ontbinding ERSV Vlaams-Brabant vzw en mandaatbepaling

19)  Wijziging van de statuten van de interlokale vereniging Hartje Hageland WEST

20)  Gemeentelijke vertegenwoordiging bij het beheerscomité van de interlokale vereniging Hartje Hageland West (geheime stemming)

21)  Gemeentelijke vertegenwoordiging Hartje Hageland (geheime stemming)

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Betalingsbevelen

 

Het betalingsbevel met nummer 2021/73 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Opening en kennisneming proces-verbaal selectieprocedure externe aanwerving van 1 voltijds technisch assistent (38u) openbare werken - contractuele arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

 

Proces-verbaal aanwervingsexamen technisch assistent - openbare werken onbepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Opening en kennisneming proces-verbaal selectieprocedure externe aanwerving van 1 voltijds technisch assistent (38u) cultuur en samenleving - contractuele arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

 

Proces-verbaal aanwervingsexamen technisch assistent - cultuur en samenleving onbepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Nominatieve aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de aanwerving van 1 voltijds ploegbaas technische dienst - grondgebiedzaken (D4-D5- 38/38)

 

Beslissing aanstelling juryleden ploegbaas technische dienst - grondgebiedzaken - 20210511

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Afsluiting kandidatenlijst voor de functie van voltijds contractueel ploegbaas technische dienst grondgebiedzaken (D4-D5 - 38/38)

 

Afsluiting kandidatenlijst ploegbaas technische dienst grondgebiedzaken - 20210511

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Wijziging datum indiensttreding kinderbegeleidster buitenschoolse kinderopvang - contractuele arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 1 jaar (C1-C2 - 19/38)

 

Wijziging aanstellingsdatum buitenschoolse kinderopvang - 20210511

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Gunning opdracht wenskaarten voor personeel via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht aankoop wenskaarten personeel aan AVA Sint-Joris-Winge.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Schadedossier 24 augustus 2015 procedure Bollaerts-Goessens tegen gemeente Tielt-Winge met betrekking tot werken op de Glabbeeksesteenweg

 

Overleg met betrekking tot het deskundigenverslag wordt georganiseerd.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Resultaten kleinschalige peiling in verband met het werken op afspraak

 

Kleinschalige peiling in verband met het werken op afspraak.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Terugbetaling - oninbaarheid verhuringen culturele infrastructuur maand maart 2021

 

Goedkeuring oninbaarstelling huursommen wegens afgelasting (covid-19) maand maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Verhuring culturele infrastructuur

 

De invorderingsrechten verhuring culturele infrastructuur worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Terugbetaling cursusgeld

 

Goedkeuring lijst terugbetalingen cursusgeld.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Gunning opdracht raamcontract 2021-2024 onkosten uitleendienst via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht raamcontract 2021-2024 onkosten uitleen aan Provinciale Uitleendienst Bekkevoort.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Gunning opdracht uitstap Halve Maan sportweek of via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht uitstap Halve Maan aan Provinciedomein Halve Maan.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Gunning opdracht uitstap Halve Maan swappas via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht uitstap Halve Maan aan Provinciedomein Halve Maan.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Aanpassing tarief Zilvermeer - Grabbelpas

 

Aanvaarding meerprijs uitstap Zilvermeer van Provinciaal recreatiedomein Zilvermeer.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Koersbus

 

De Koersbus houdt op 13 juli halt in onze gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Uitbetaling COVID-19 steunfonds jeugd en sportdienst

 

Goedkeuring uitbetaling aanvragen verenigingen COVID-19 steunfonds.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Gunning opdracht uitstap Bruul grabbelpas via aanvaarde factuur < 15 000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht uitstap Bruul aan Familie en vrijetijdscentrum Bruul Nv.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020177980

 

De aanvraag ingediend inzake het dossier aangemaakt via het digitaal loket, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie A nr. 34p2 te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020177751

 

De aanvraag ingediend inzake het het doorvoeren van een functiewijziging van een weekendverblijf tot een woning, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie A, nummer 33G te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021034729

 

De aanvraag ingediend inzake het doorvoeren van een functiewijziging voor een vakantieverblijf naar een woning, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie A, nummer 99C2 te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021017650

 

De aanvraag ingediend inzake het bouwen van een eengezinwoning en een bijgebouw, te Tieltsestraat, 3391 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie B, nummer 17L te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021033412

 

De aanvraag ingediend inzake het regulariseren van een stal, een berging, een siervijver en een terras, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie F nrs. 73C en 73E te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Artikel 5.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de splitsing van het onroerend goed gelegen te Tielt-Winge, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie B, nummer 438E goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Artikel 5.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de splitsing van het onroerend goed gelegen te Tielt-Winge, kadastraal gekend 4e afdeling, sectie C, nummers 128M, 128N en 128R goed, maar merkt hierbij op dat de gemeten oppervlakte niet overeenstemt met de kadastrale oppervlakte.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Artikel 5.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de splitsing van het onroerend goed gelegen te Tielt-Winge, kadastraal gekend 4e afdeling, sectie A, nummer 353B goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Melding Wersbeekstraat niet-rechtsgeldig

 

De melding met referentie OMV_2021067344 wordt niet rechtsgeldig verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Inplanting cabine Halensebaan

 

Het schepencollege formuleert een voorwaardelijk gunstig advies wat betreft de inplanting van een nieuwe elektricteitscabine op de hoek van de Halensebaan - Glabbeeksesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Sociale correctie

 

Het college keurt de aanvraag tot sociale correctie 2021/025 goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Proximus - Melding geplande werken

 

Beknopte omschrijving

Proximus krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Wingerstraat 24.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Watergroep - Melding geplande werken

 

De Watergroep krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Begijnenbosweg 5 en 7.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Watergroep - Melding geplande werken

 

De Watergroep krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Kerkstraat 73A.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Collector Houwaart - startnota fietsfonds

 

De startnota dient aangepast te worden aan het nieuwe (toekomstige) algemene politiereglement.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Afslagverbod N2 - ontdubbeling riolering

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het plaatsen van borden F99 of afslagverbod op voormelde straten.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Doortochttoelating Kajak Trail

 

Akkoord met de doortocht van 17 tot 19 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Doortochttoelating Tienen Fietst

 

Akkoord met de doortocht op 5 en 6 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Etib Motbroekstraat 67

 

Goedkeuring aan de firma Etib om werken uit te voeren op de Motbroekstraat 67.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Telcom Kapellekensweg 65

 

Goedkeuring aan de firma Telcom om werken uit te voeren op de Kapellekensweg 65.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Hegrola Wijngaardstraat 40

 

Goedkeuring aan de firma Hegrola om werken uit te voeren op de Wijngaardstraat 40.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Evenementenformulieren

 

Eerste agendering voor evenementen P380 en P381. Info wordt doorgegeven aan de betrokken diensten.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Evenementenformulier P382

 

Goedkeuring voor evenement P382.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Zonaal horecareglement 2021

 

Goedkeuring van het horecareglement.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Aanvraag kampvuurtoelating scouts Ravels

 

Goedkeuring kampvuurtoelating aan Scouts Ravels.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Aanpassen van pictogrammen voor transgenders

 

Advies wordt gevraagd m.b.t. aanpassing van pictogrammen toiletten transgenders.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Metaaldetectie rondom Roeselbergkapel

 

Goedkeuring voor metaaldetectie rondom Roeselbergkapel.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Verhuring Sociaal Huis aan De Met vzw - principe en vaststelling van de modaliteiten van de huurovereenkomst

 

Ontwerptekst huurovereenkomst het Sociaal Huis aan De Met vzw.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Uitbating cafetaria De Maere

 

Concessieovereenkomst uitbating cafetaria De Maere.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Ingekomen meldingskaarten week 18

 

De meldingskaarten met de referenties ID 1892 - 1898 - 1908 - 1913 worden behandeld.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Grafconcessie bijbegraving Tielt Solveld

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Tielt wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een kist.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Grafconcessie bijbegraving Sint-Joris-Winge

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Sint-Joris-Winge wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een urne bij kist.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Ontlasting factuur IBO november 2020

 

De IBO- factuur 30010910 en de herinneringskosten hierop worden ontlast wegens onterechte vordering.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 11 mei 2021

 

Kadasterdata ter ondersteuning lokaal woonbeleid - nieuwe verwerkingsovereenkomst provincie

 

Er wordt een nieuwe verwerkersovereenkomst tussen de provincie en de gemeente Tielt-Winge opgemaakt om de nodige data te bekomen om de lokale huurmarkt in kaart te brengen.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021