College van burgemeester en schepenen van Tielt-Winge

20 april 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

 

Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen van het college van 13 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Bezwaarschrift Advocaten Achterhof - de Bourgraaf - Dewulf voor Sitmedia tegen de belasting op verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk voor aanslagjaar 2020, kohierartikels 000234, 000235, 000236, 000237, 000238, 000239

 

Het bezwaar van SA Sitmedia tegen de belasting op verspreiding van reclamedrukwerk onder aanslagjaar 2020, kohierartikels 000234, 000235, 000236, 000237, 000238 en 000239 wordt ongegrond verklaard. De belasting blijft verschuldigd.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Gunning opdracht aankoop AP's voor GC De Maere (muziekacademie) via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht "aankoop AP's voor GC De Maere (muziekacademie)".

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Gunning opdracht 'coaching sociale dienst' via aanvaarde factuur 15.000 - 30.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht 'coaching sociale dienst'.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Ontslagbesluit van een voltijds contractueel administratief medewerker ondersteuning - ondersteunende dienst wegens persoonlijke redenen (geheime stemming)

 

Ontslagbesluit administratief medewerker ondersteuning - ondersteunende diensten - 20210420

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Ontslagbesluit van een voltijds bestuurssecretaris, juriste en afdelingshoofd ondersteunende diensten wegens een functie bij een andere werkgever (geheime stemming)

 

Ontslagbesluit bestuurssecretaris-juriste en afdelingshoofd ondersteunende diensten - 20210420

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Ontslagbesluit voltijds contractueel technisch assistent WIEB wegens opname rustpensioen (geheime stemming)

 

Ontslagbesluit technisch assistent WIEB - 20210420

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Overeenkomst voor takeaway hangaar Huize Hageland

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst voor take-away als bijlage principieel goed, mits bijkomend te onderzoeken of in de overeenkomst op te nemen (of te verduidelijken) modaliteiten (zoals hierboven opgenomen in deze beslissing).

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Advies RUP Bekkevoort

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies af voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "RWZI Bekkevoort".

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Machtiging afspanning

 

Er wordt een machtiging afgeleverd voor het plaatsen van een afspanning ter hoogte van de kadastraal gesitueerde percelen te Tielt-Winge, 2e afdeling, sectie B, nummers 651E en 652G.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Artikel 5.2.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de splitsing van het onroerend goed gelegen te Tielt-Winge, kadastraal gekend 1e afdeling, sectie A, nummer 49B goed, maar merkt op dat de gemeten oppervlakte niet overeenstemt met de kadastrale oppervlakte.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Erfdienstbaarheid Fluvius

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt dat dit dossier verder onderzoek vereist door bijkomend overleg met Fluvius over de mogelijkheid tot een andere toegang tot het bufferbekken.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Wijzigingsverzoek omgevingsvergunningsdossier OMV_2020178717

 

Het college van burgemeester stemt in met het wijzigingsverzoek van 1 april 2021 in het dossier met referentie OMV_2020178717.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Hoorzitting OMV_2020112182

 

Geen deelname aan de hoorzitting georganiseerd in het omgevingsvergunningsdossier met referentie OMV_2020112182.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2021012248

 

De aanvraag ingediend inzake het het plaatsen van een zwemvijver, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, nummer 205T2 te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020143797

 

De aanvraag ingediend inzake het het creëren van 2 loten voor halfopen bebouwing., te Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie B nrs. 139B2 en 139C2 te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020161689

 

De aanvraag ingediend inzake het het creëren van 4 bouwloten in halfopen bebouwing en 1 bouwlot in gesloten bebouwing en het slopen van de bestaande constructies., kadastraal gekend als afdeling 3 sectie C nrs. 289R, 299T en 300C te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020163695

 

De aanvraag ingediend inzake het het creëren van 4 loten voor halfopen bebouwing., te 3390 Tielt-Winge, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie B nrs. 139D2 en 139E2 te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Melding OMV_2021074675

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding nopens het bouwen van een garage te Tielt-Winge, 3e afdeling, sectie C, perceelnummer 271K.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

OMV_2020178556

 

De aanvraag ingediend inzake het hernieuwen en actualiseren van een vergunning tankstation, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie E nr. 209L te vergunnen.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Subsidie IBA

 

Door de samenwerking met Fluvius is het niet mogelijk om subsidies voor IBA's uit te keren.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Vuilbak Vlooybergtoren

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het verwijderen van de vuilbak aan de Vlooybergtoren voor twee weken bij wijze van experiment. 

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Bestrijding processierupsen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunning

 

Beknopte omschrijving

Deze opdracht wordt gegund aan Prieels Treeworks.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Riolering Rillaarseweg-Schoolomgeving

 

Er wordt opdracht gegeven aan het studiebureau om een ontwerp op te maken met aandacht voor de volgende principes:

Het fietspad op voetweg 23 mag ontworpen worden met een breedte van 3 meter in asfalt zonder kantopsluiting. De rand van de weg dient ontworpen te worden op een afstand van 50 cm van de perceelsgrenzen.

Aan het begin en einde van het stuk fietspad dienen voorzieningen te worden ontworpen, zodat auto’s het fietspad niet kunnen gebruiken.

Het stuk tussen de Rillaarseweg, en de start van het fietspad, dient op maximale breedte te worden ontworpen. Dit stuk dient als (doodlopende) fietsstraat te worden voorzien. Aan het ‘kruispunt’ tussen het fietspad en deze strook, dient ook de inrit van de toekomstige parking te worden ontworpen, zodat hier later bij aanleg van de parking kan op aangesloten worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Riolering Blerebergstraat

 

Zodra er duidelijkheid is over de bushaltes wordt de procedure voor gratis grondafstand opgestart.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Proximus - Melding geplande werken

 

Proximus krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Heuvelstraat 66.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Haldertstraat-Neringestraat.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Wijngaardstraat 40.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Binkomstraat 82.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Blerebergstraat 47.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Blerebergstraat 49.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Leuvensesteenweg 2.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Fluvius - Melding geplande werken

 

Fluvius krijgt de goedkeuring om werken uit te voeren ter hoogte van Blerebergstraat 99.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Doortochttoelating Houwaartse Wijnloop

 

Akkoord met de doortocht op 12 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Doortochttoelating Mario Aerts Classic

 

Akkoord met de doortocht op 24 juli 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Doortochttoelating Hagelandse 101 - wijziging parcours

 

Akkoord met de doortocht op 3 en 4 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Openluchttentoonstelling Geertrui Schuurmans

 

Goedkeuring voor de openlucht tentoonstelling van 20 april tot en met 10 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Pizzaverkoop Chiro Esjeewee

 

Goedkeuring voor de pizzaverkoop op 22 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Verkeerstellingen

 

Goedkeuring voor het doorvoeren van verkeerstellingen in de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Politiereglement Engie fase 2 Diestsesteenweg

 

Het politiereglement voor de werken op de N2 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Politiereglement Perklaan

 

De politieverordening voor het weghalen van de kinderdagverblijfmodules op 28 en 29 april 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Politiereglement Zilverbergstraat

 

De politieverordening voor het plaatsen van een vrachtwagen op 24 april en 25 april 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Politiereglement Liema Leigrachtstraat

 

De politieverordening voor werken op de Leigrachtstraat tussen 19 april en 3 mei 2021 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Verkeerslichten kruispunt N2-Wingerstraat

 

Vraag onderzoek AWV verkeersdoorstroming op het kruispunt N2-Wingerstraat.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Perklaan Het Balanske

 

Goedkeuring aan vzw Het Balanske om vrachtwagens te laten komen op de Perklaan.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Zilverbergstraat

 

Goedkeuring voor het plaatsen van een vrachtwagen .

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Fero Blerebergstraat

 

Goedkeuring aan de firma Fero om werken uit te voeren op de Blerebergstraat.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Aanvraag signalisatievergunning Liema Leigrachtstraat

 

Goedkeuring aan de firma Liema om werken uit te voeren op de Leigrachtstraat.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Gunning opdracht via aanvaarde factuur < 15.000 euro excl. btw: bijmaken van sleutels

 

Gunning van de opdracht raamcontract 21-23 bijmaken van sleutels.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Ingekomen meldingskaarten wk 15

 

De meldingskaarten met de referenties  ID 1746 - 1747 - 1749 - 1756 - 1770 - 1782 - 1795 worden behandeld.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Grafconcessie urne columbarium Tielt

 

Een grafconcessie voor 20 jaar op de gemeentelijke begraafplaats in Tielt wordt aan de aanvrager toegestaan voor het inrichten van een begraafplaats voor een urne in een columbarium.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Invorderingsstaat facturatie IBO - januari 2021

 

De invorderingsstaat facturatie IBO - maand januari 2021 wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

 

College van burgemeester en schepenen 20 april 2021

 

Gunning opdracht bedeling post project subsidieretentie Kortenaken via aanvaarde factuur <15.000 euro excl. btw

 

Gunning van de opdracht bedeling brief van het project subsidieretentie.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021