Gemeenteraad van Tielt-Winge

20 mei 2021

Besluitenlijst

 

Aanwezig:

voorzitter:

Agnes Van de Gaer

burgemeester:

Rudi Beeken

schepen:

Raf Alaerts, Gunther Clinckx, Jan Loddewykx, Germaine Willems, Gert Van denstorme

raadslid:

Manuela Vervoort, Tamara Vande Reyde, Tom Werner, Marthe Caeyers, Jessy Cobbaert, Marleen De Vry, Fons Lemmens, Yvette Duerinckx, Filip Broos, Rudi Meeus, Kris Cornelissen, Gerry Caluwaerts, Annelore Wuyts

algemeen directeur:

Kurt Yskout

 

Verontschuldigd:

raadslid:

Jo Smekens

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad

Conform met het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 21 maart 2019 keurt de gemeenteraad de notulen van de zitting van 15 april 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Kennisneming besluit burgemeester van 4 mei 2021 over de praktische organisatie van de raden van 20 mei 2021 ingevolge de corona-crisis en bekrachtiging

 

Kennisneming en bekrachtiging besluit burgemeester van 4 mei 2021 nopens de organisatie van de raden van 20 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Kennisneming rapportering organisatiebeheersing 2020-2021

 

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van de algemeen directeur over organisatiebeheersing.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Kennisneming globaal preventieplan en actieplan voor het lokaal bestuur Tielt-Winge 2020-2025

 

Kennisname van het globaal preventieplan 2020-2025 en het jaaractieplan 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Wijziging beheersovereenkomst gemeente en OCMW

 

Wijziging beheersovereenkomst - 20210520

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Wijziging organogram gemeente en OCMW

 

Wijziging organogram lokaal bestuur Tielt-Winge - 20210520

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Bekrachtiging van het collegebesluit van 6 april 2021 tot verlenging van de

samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-

pandemie te versterken

 

De gemeenteraad bekrachtigt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst contact- en bronopsporing.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Trajectbegeleiding project Sint-Joris-Winge - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De procedure "Trajectbegeleiding project Sint-Joris-Winge" wordt gestart.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Verhuring Sociaal Huis aan De Met vzw - principe en vaststelling van de modaliteiten van de huurovereenkomst

 

De huurovereenkomst tussen het gemeentebestuur en De Met vzw voor het Sociaal Huis wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Gratis grondafstand Heuvelstraat

 

Het ontwerp van akte van gratis grondafstand wordt goedgekeurd voor het volgende perceel:

en gedeelte van het perceel, gelegen aan de Heuvelstraat, kadastraal bekend volgens een recent kadastraal uittreksel onder 1e afdeling, sectie F, nummer 645F met een gemeten oppervlakte van 287m², aangeduid als lot 2 op het plan van landmeter-expert Nele Van de Velde van 27 november 2020 met prekadastratiereferentie 24106-10349, na prekadastratie is dit perceel gekend als Tielt-Winge, 1e afdeling, sectie F, nummer 645H P0000.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Gratis grondafstand Halensebaan

 

Het ontwerp van akte van gratis grondafstand wordt goedgekeurd voor het volgende perceel:

Een gedeelte van de percelen, gelegen aan de Halensebaan, kadastraal bekend volgens een recent kadastraal uittreksel onder sectie C, nummers 178H3, 179X3 en 179Y3 met een gemeten oppervlakte van 39m², aangeduid als lot 5 op het plan van landmeter-expert Koen Aerts van 27 december 2020 met prekadastratiereferentie 24101-10175, na prekadastratie is dit perceel gekend als Tielt-Winge, 4e afdeling, sectie C, nummer 381G P0000.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Studieopdracht (fietsfonds) - fietspaden Statiestraat - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De procedure wordt gestart.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst gezamenlijke opdracht van diensten - studie Relanceplan N2 (verdaagd naar de gemeenteraad van  17 juni 2021)

 

De samenwerkingsovreenkomst Relanceplan N2 wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

EcoWerf - mandaatbepaling Algemene vergadering 23 juni 2021

 

De gemeenteraad stelt het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van 23 juni 2021 van EcoWerf als volgt: goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Hofheide - mandaatbepaling algemene vergadering 23 juni 2021

 

De gemeenteraad stelt het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van Hofheide op 23 juni 2021 als volgt vast: goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

IGO DIV - mandaatbepaling algemene vergadering 25 juni 2021

 

De gemeenteraad beslist om het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene vergadering van 25 juni 2021 van IGO DIV als volgt vast te stellen: goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

ERSV Vlaams-Babant vzw BAV 23 juni 2021- goedkeuring ontbinding ERSV Vlaams-Brabant vzw en mandaatbepaling

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de ontbinding van de vzw ERSV Vlaams-Brabant en mandateert de vertegenwoordiger van de gemeente Tielt-Winge om het ontbindingsbesluit op de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant van 23 juni 2021 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Wijziging van de statuten van de interlokale vereniging Hartje Hageland WEST

 

De gemeenteraad gaat akkoord met de statutenwijziging van de interlokale vereniging Hartje Hageland WEST.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Gemeentelijke vertegenwoordiging bij het beheerscomité van de interlokale vereniging Hartje Hageland West (geheime stemming)

 

Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de interlokale verenging Hartje Hageland WEST.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad 20 mei 2021

 

Gemeentelijke vertegenwoordiging Hartje Hageland (geheime stemming)

 

Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de interlokale vereniging Hartje Hageland.

 

 

Publicatiedatum: 28/05/2021